TÜBİTAK Bülten / Sayı 148 - Nisan 2014 - page 20

Eski Seka Kağıt Fabrikası’ndan
Türkiye’nin En Büyük BilimMerkezi’ne
T
ürkiye’nin en büyük bilim merkezi olması planla-
nan Kocaeli Bilim Merkezi için hazırlıklar son hızla
sürüyor. Bilim Merkezi, 2005 yılında kapatılan tari-
hi Seka Kağıt Fabrikasındaki 15 bin metrekarelik alanda
kuruluyor. TÜBİTAK desteğiyle kurulacak olan Bilim Mer-
kezi’nin bilimsel çalışmaları TÜBİTAK tarafından yürütü-
lüyor. Bilim Merkezi’nde yer alacak sergilerin ve eğitim
birimlerinde gerçekleştirilecek etkinliklerin içeriklerinin
teminini sağlayacak olan TÜBİTAK, laboratuvar ve sınıf-
lar için gerekli teknik donanımı da belirleyecek. Sergi
salonları ve eğitim birimleri ile ilgili mimari danışmanlık
yapacak olan TÜBİTAK, bilim merkezinin yönetim ve or-
ganizasyon yapısının belirlenmesinden, bilim merkezi
personelinin eğitiminden ve kapsamından da sorumlu
olacak. TÜBİTAK, sergilenecek düzeneklerin tasarımı için
1935 yılında San Francisco’da kurulan dünyanın en bü-
yük bilim merkezi Exploratorium ile anlaştı.
Kocaeli BilimMerkezi kurulması çalışmaları, Bilim ve Tek-
noloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) büyükşehirlerden baş-
lanarak 81 ilde bilim merkezi kurulması kararı üzerine,
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK arasında 16
Mayıs 2012 tarihinde imzalanan protokol ile başladı.
TÜBİTAK’ın desteğiyle Türkiye’nin en büyük bilimmer-
kezi Kocaeli Bilim Merkezi’nin yapımı devam ediyor.
Endüstriyel dönüşüm projesi olan Kocaeli Bilim Mer-
kezi, kağıt üretimi yapan ilk fabrikadan, bilim üreten
bir merkeze dönüşüyor.
3 Eylül 2012’de imzalanan sözleşmenin ardından ser-
gilerin şematik tasarımları tamamlandı. TÜBİTAK'ın 25
milyon TL destek verdiği projede, binanın hazırlanması
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, içerisinin donanımı da
TÜBİTAK tarafından sağlanıyor.
Kocaeli Bilim Merkezi’nde 200 sergi düzeneğinin yanı
sıra, eğitim programları, bilim gösterileri, bilim kampları,
sertifika programları, bilim insanlarıyla söyleşiler, semi-
nerler ve konferanslar düzenlenecek. Merkez, ulusal ve
uluslararası kongrelere, seminerlere ve proje yarışmala-
rına da ev sahipliği yapacak.
Bilim merkezinin en önemli unsurunu oluşturan ser-
gilerin tasarımları Mayıs 2013 itibariyle tamamlandı.
20
Bülten
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...48
Powered by FlippingBook