TÜBİTAK Bülten / Sayı 148 - Nisan 2014 - page 19

19
M
illi Savunma Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK UZAY Enstitüsü işbir-
liğiyle “Yer Gözlem Uydu Teknolojileri ve Veri Kıymetlendir-
me Çalıştayı” düzenlendi. Ankara'daki Sivil Memur Eğitim ve
Sosyal Hizmetler Komutanlığı’nda gerçekleştirilen çalıştaya,
Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hakim Tuğge-
neral Akif Vurucu, Tuğgeneral Mustafa Avcı, TÜBİTAK Başkan
Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu, Kalkınma Bakanlığı
Araştırma Geliştirme ve Girişimcilik Daire Başkanı Özgür Ka-
dir Özer, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kurumsal Ar-Ge
Destekleri Daire Başkanı Recep Uzungil, Ulaştırma, Deniz-
cilik ve Haberleşme Bakanlığı Ar-Ge Destekleri Endüstriyel
Dairesi Başkanı Fatma Çalışkan, çalıştay bilim kurulu üyeleri
ve ilgili kurumlardan yetkililer katıldı.
Yer gözlem uydu teknolojileri alanında yurt içinde ta-
mamlanmış ve devam eden projelerin tanıtımının yapıldığı
çalıştayda, Türkiye'nin yer gözlem uydularına yönelik tekno-
lojilerdeki mevcut durumu ortaya kondu. Bu kapsamda kısa
ve uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi ve Ar-Ge projesi ola-
rak desteklenmesi planlanan projelerde mükerrer yatırımla-
rın önüne geçilmesi hedefleniyor.
Kamu kurum ve kuruluşları tarafından özellikle uydu
görüntüleri kullanılarak yapılabilecek deprem ve orman
yangını sonrası hasar tespiti, bitki örtüsü analizi ve jeolojik
analizler gibi faaliyetlerin belirlenerek gerekli alt yapı ihtiya-
cının ortaya konulması, yurt içi teknolojik hazırlık düzeyinin
yükseltilmesi, uydu ve uydu alt sistemlerine yönelik Ar-Ge
projeleri ve alt yapı kurulumu kapsamında yapılan devlet
teşvikleri ve bu kapsamdaki mevcut planlamaların ilgili ku-
rum ve kuruluşlar arasında paylaşılması amaçlanıyor.
Tuğgeneral Mustafa Avcı başkanlığında düzenlenen ça-
lıştayda, Kalkınma Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
yetkilileri de alanlarına ilişkin sunum yaptılar. TÜBİTAK UZAY
Enstitüsü Müdür Yardımcısı Onur Haliloğlu tarafından da
“Türkiye’de Yeni Nesil Uydu ve Uydu Alt Sistem Tasarım Ça-
lışmaları” konusunda sunum yapıldı; Türkiye’nin yer gözlem
uyduları RASAT ve GÖKTÜRK-2 tanıtıldı.
Çalıştayda, "Uzaktan Algılama Verilerinin Kıymetlendiril-
mesi", "Uydu Görüntülerinin Tarım, Orman ve Su Alanında
Kullanımı", "İMECE Projesi Alt Sistem Projeleri", "Uydu Gö-
rüntülerinin Jeoloji, Maden ve Arkeoloji Alanında Kullanımı",
"Uydu Görüntülerinin Çevre ve Şehircilik Alanında Kullanı-
mı" gibi konular da ele alındı.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...48
Powered by FlippingBook