3636
TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü tarafından yürütülen
“E1000 Tip Lokomotif Geliştirilmesi Projesi” kapsamında geliş-
tirilen Cer Sistemi Test Dinamometresi’nin açılışı gerçekleşti-
rildi.
TÜLOMSAŞ Genel Müdürü Hayri Avcı’nın katılımıyla ger-
çekleşen açılışta Cer Konverteri ve Cer Kontrol Ünitesi’nin ta-
nıtım ve performans gösterimi yapıldı. 1007 Projesi, TCDD’nin
manevra ve kısa mesafe yük taşıma ihtiyaçlarını karşılamak
üzere, modern AC sürüş sistemine sahip 1MW çekiş gücünde
elektrikli lokomotif geliştirilmesi ve prototip üretimini hedef-
liyor.
2014 yılında tamamlanması planlanan projeyle, dünyada
sadece gelişmiş ülkelerin sahip olduğu ve raylı araç sektörün-
de katma değeri yüksek bileşenlerden olan cer kontrol üni-
tesi, merkezi kontrol ünitesi ve raylı araç sürüş ve kontrol sis-
temlerinin yurt içinde tasarlanması ve üretilmesi sağlanacak.
Elektrikli Lokomotif Projesi
Gelecek Yıl Tamamlanacak
Açılışın ardından TÜLOMSAŞ Genel Müdürü Hayri Avcı,
TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü personeline “Türkiye’de De-
miryolu Taşımacılığı ve Demiryolu Araç Üretim Sektörünün
Geleceği” konulu bir seminer verdi.
TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafın-
dan yürütülen Sıcak Noktaların Entegre Yönetimi ve Karade-
niz Ekosisteminin Korunması (HOT-Black Sea) projesi kapsa-
mında 1.Ulusal Paydaş Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya
ilgili kamu kurum ve kuruluşlar, üniversiteler ve sivil toplum
kuruluşlarından 26 uzman katıldı.
Proje, Karadeniz Havzası’na kara kökenli kirlilik kaynakla-
rından gelen çevresel tehditlerin belirlenmesi ve alıcı ortam
izleme çalışmaları sonuçlarının değerlendirilmesi ile ortak
politikaların geliştirilerek sınırlar ötesi işbirliğinin güçlendi-
rilmesi amacını taşıyor.
MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitü Müdürü Doç. Dr.
Ertan Durmuşoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan top-
lantıda ülkemiz-
de
Karadeniz
kıyılarında kara
kökenli kirletici-
lerin izlenmesi
ve yönetimine
TÜBİTAK Karadeniz Ekosistemini Koruyacak
yönelik envanterin hazırlanmasına yönelik çalışmalar değer-
lendirildi.
Toplantıya; Avrupa Birliği Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Tür-
kiye Halk Sağlığı Kurumu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabi-
at Varlılarını Koruma Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Orman ve Su
İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Orman ve Su
İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü,
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel
Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve
Kontrol Müdürlüğü, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniver-
sitesi Çevre Mü-
hendisliği
Bö-
lümü ve Sualtı
A r a ş t ı r ma l a r ı
De r neğ i ’nden
uzman ve yetkili-
ler katıldı.
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,...48