29
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
EYLÜL 2013
bünyesinde Ulusal Koordinasyon Ofisi olarak önümüzdeki
dönemde yeni eylem planları hazırladık. Bu eylemleri hare-
kete geçirmeyi hedefliyoruz.
Yeni dönemde işbirliği artırmayı düşündüğümüz
ülkeler var mı?
Horizon 2020 bir topluluk programı. Hatta böyle-
sinde dev bir bütçeye sahip dünyadaki tek program. Bura-
daki ortaklıkla Avrupa’nın her bir üye ülkesi ile birlikte olu-
nuyor. Türk araştırmacılarının proje konsorsiyumlarını daha
çok Almanlar ile girdiğini görüyoruz. Bunun yanında hem
araştırma potansiyeli yüksek olan bazı Kuzey Avrupa ülkeleri
ve Orta Avrupa’da gördüğümüz Belçika, İsviçre, Avusturya
gibi ülkelerle ortaklılarımızı artırmanın yanında bölgeyi de
hedefliyoruz. Balkanlar, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan
ve diğer Balkan ülkeleriyle anlaşarak Türkiye’nin lider ola-
bileceği ortaklıklara imza atmayı düşünüyoruz. Bu da bizim
için geliştirilmesi gereken bir potansiyel olarak görünüyor.
Diğer taraftan, İtalya, İspanya ve Fransa ile Akdeniz ortaklı-
ğında işbirliğimiz devam etmekte.
7 Çerçeve programında daha çok Kobiler ön plandaydı. Bu
yıl dominant aktör olacağımız bir alan var mı?
KOBi’lerin yakaladığı performans bir rastlantı de-
ğil. Çünkü Türkiye ekonomisinin dinamizmine baktığımızda
bunun motorunda liderliğini KOBİler ve firmalar üstlenmişti.
Bu potansiyel Çerçeve Programlarına da yansıdı. Horizon’un
yapısına baktığımızda temel bazı vurgular görüyoruz. Bun-
lardan bir tanesi endüstriyel liderlik. Avrupa ister ki içinde
bulunduğu ekonomik krizi bu alanda elini taşın altına ko-
yacak, yeni Ar-Ge çalışmalarına imza atacak büyük şirketler
yüklensin. Yeni teknolojiler ve ürünler ortaya çıksın. Bunun
için inovasyon vurgusu Horizon ‘da artarak devam ediyor.
Horizon 2020’ye Doğru
Horizon 2020, önerilen 71 Milyar Avro’luk bütçesiyle, Av-
rupa’nın küresel rekabet edebilirliğini güçlendirmeyi amaç-
layan ve 2014-2020 yılları arasında yürürlükte olacak AB’nin
yeni Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programıdır. Bu program
sayesinde, Avrupa’da yeni büyüme ve istihdamolanaklarının
yaratılması hedefleniyor. Program, Bilimsel Mükemmeliyet,
Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik ile Toplumsal Sorunlara
Çözümler olmak üzere üç öncelik alanı altında yapılandırıldı.
Ülkemizin Horizon 2020’ye katılımı hakkında fikir alışve-
rişinde bulunmak ve müzakere sürecini planlamak amacıyla
ilgili kurumlar TÜBİTAK’ta biraraya geldi. AB Bakanlığı, Dı-
şişleri Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkın-
ma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, YÖK ve
KOSGEB’den Müsteşar ve Müsteşar Yardımcılarının katıldığı
toplantıda; Türkiye’nin Çerçeve Programlar performans bil-
gileri, Horizon 2020 Programı’nın yapısı, Horizon 2020 katı-
lım değerlendirmeleri, yeni tasarlanan Horizon 2020 Koordi-
nasyon Sistemi ve Müzakere Argümanları görüşüldü.
Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Doç. Dr. Ali Rıza Özdemir
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...48