7
Bugünkü toplantıda öncelikle Ulusal Bilim ve Teknolo-
ji Sistemi performans göstergeleriyle Ulusal Yenilik Sistemi
performans göstergeleri konusundaki çalışmaları karara
bağlayacaklarını aktaran Erdoğan, şöyle konuştu: "Bunun ya-
nında gündemimizde enerji ihtiyacımızın karşılanmasına yö-
nelik çalışmalarla ilgili de çok önemli konular yer alıyor. Yerli
termik santral tasarımı ve imalatı konusunda 5 yılda yüzde
80 yerlilik oranına ulaşmayı hedefliyoruz. Termik santral baca
gazı arıtmayla kömür gazlaştırma ve sıvı yakıt üretimi tek-
nolojileri konusunda da aynı hedefe sahibiz. Yine hidroelek-
trik enerjisi, rüzgâr enerjisi santrali ve güneş enerjisi santrali
teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda da hedefimiz önü-
müzdeki 5 yılda yüzde 80 yerlilik oranını yakalamaktır. Yeni
enerji üretim teknolojilerinin geliştirilmesinin yanında enerji
verimliliğini de gündemimize almış bulunuyoruz. Binalarda
ısı yalıtımı, ısıtma sistemleri, atık ısı geri kazanımı, sokak ay-
dınlatması, elektrikli ev aletleri ulaşım araçları gibi alanlarda
verimlilik esasına dayalı çalışmalara önem veriyoruz. Bütün
bunlar için yapılması gereken çalışmaları, kurumlarımızın
üstlenecekleri görevleri, bugünkü toplantımızda karara bağ-
layacağız."
Erdoğan, konuşmasının sonunda, bilim ve teknolojideki
çalışmalara destek veren, katkı sunan, kendi alanlarında orta-
ya koydukları başarılarla gurur kaynağı olan bilim insanlarını
ve kurumları kutladı.
Altunbaşak: “Enerji ihtiyacımız
katlanarak artıyor”
“Türkiye’nin Enerji Teknolojileri Vizyonu” başlıklı bir su-
num yapan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, yerli
enerji kaynaklarının artırılması için yapılması gereken çalış-
malara değindi. Türkiye’nin enerji ihtiyacının ABD, Çin ve Hin-
distan’dan daha hızlı artacağını ifade eden Prof. Altunbaşak,
en çok kullanılan enerji kaynaklarından olan doğalgaz ve
petrolün ithal edildiğini belirtti. Altunbaşak, “2012 yılında 60
milyar dolar enerji ithal ettik. Enerjide yeni politikalar belirle-
mezsek bu rakam 2023 yılında 106 milyar dolar olacak. Dışa
bağımlılığı yerli enerji kaynaklarıyla azaltabiliriz. Elektrik üre-
timinde yenilenebilir enerji payı 5 puan artarsa 2023 yılında
3 milyar TL daha az ithalat yapacağız” dedi.
Enerjide dışa bağımlıktan kurtulmak için yerli üretime
odaklanmak gerektiğini belirten Altunbaşak, “Elektrik üreti-
mimizde yerli kaynakların oranını arttırmamız gerekiyor. Hid-
roelektrik santrallerden yüzde 19,6 oranında yararlanıyoruz.
Biz bu rakamı 2023 yılında yüzde 36 oranına çıkarmalıyız.
Yine aynı şekilde kömürden yüzde 12,5 olan oranı 30’a, yüz-
de 2,5 olan rüzgar enerjisi oranını 20’ye, hiç yararlanamadı-
ğımız güneş enerjisini ise en az yüzde 3’e çıkarmalıyız. Ül-
kemizin ihtiyacı olan enerjiyi arttırmak için çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Bu kapsamda ETKB, BSTB ve TÜBİTAK arasın-
da protokol imzaladık” dedi.
Türkiye’nin enerji ihtiyacını yüzde 80 oranında yerlileş-
tirmeyi hedeflediklerini belirten Altunbaşak, şunları söyledi:
“Yerlilik hedeflerimize termik santral tasarım ve imalat tek-
nolojileri, rüzgar enerji santrali teknolojileri, güneş enerjisi
teknolojileri ve hidroelektrik enerjisi teknolojileriyle yap-
mayı hedefliyoruz. Enerjiyi yerlileştirmenin yanında enerjiyi
verimli kullanmakta çok önemlidir. Ülkemizde konut, sanayi
ve ulaşımda yapılacak uygulamalarla yılda 14 milyar dolarlık
tasarruf sağlanabilir bu da 10 yılda 140 milyar tasarruf de-
mektir. 140 milyar tasarrufla 38 Atatürk Barajı projesi yapıla-
bilir. Buradan da görebileceğimiz gibi enerjide yerli üretimi
arttırmanın yanında verimli kullanmak da çok önemlidir.”
Başkan Altunbaşak konuşmasını “Enerji, tarih boyunca
ülkelerin dünya lideri konumunda olmalarında en büyük et-
ken oldu; bundan sonra da öyle olacak” diyerek tamamladı.
Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu
TEMMUZ 2013
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...50