6
Bilim ve teknolojide arzu ettikleri seviyeye gelmeden
Türkiye'nin bölgesel ve küresel hedeflerinin gerçekleşme-
yeceğinin farkında olduklarını dile getiren Erdoğan, şunları
kaydetti: "Türkiye'nin 2023 - 2071 hedeflerini somutlaştı-
rabilmemiz, bu hedeflerin altyapısını kurabilmemiz için bi-
lim ve teknolojide çok ileri seviyelere ulaşmamız gerekiyor.
Geçtiğimiz 10,5 yılda işte bu sevdayla Türkiye'yi kat be kat
büyüttük, güçlendirdik. Tarihimizden ve medeniyetimizden
aldığımız güçle demokraside, ekonomide, dış politikada li-
der Türkiye'yi kurmanın mücadelesini veriyoruz. Bu müca-
delede elbette önümüze sık sık engeller çıkartılıyor, ayağı-
mıza çelmeler takılmak, dikkatimiz enerjimiz başka taraflara
yönlendirilmek isteniyor. Ama biz 10,5 yıldır bu tuzakların
hiçbirine düşmedik. Bugün de, bundan sonra da inşallah
Türkiye'nin sahip olduğu tüm zenginliği milletimizin emrine
verme konusundaki kararlılığımızda en küçük bir gevşeme
yoktur, olmayacaktır."
“Türkiye, yıldızı parlayan ülkeler
arasında”
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun, tüm bu çalışma-
ların koordinasyonunu sağlayan en üst düzey karar organı
olarak, bu süreçte üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine
getirdiğini belirten Başbakan Erdoğan, "Bu gayretlerimizin
neticelerini almaya başladığımızı da memnuniyetle görüyo-
rum. Bugün Türkiye, Çin, Brezilya, Hindistan ve Güney Kore
gibi devletlerle bilimsel çalışma ve bilimsel yayın konusunda
yıldızı parlayan ülkeler arasında yer alıyor. Araştırma, geliş-
tirme harcamalarının gayri safi yurt içi hâsıla içindeki payını
2003'teki binde 48 düzeyinden 2011 sonu itibarıyla yüzde
1'e yakın seviyeye, binde 86'ya çıkardık. Önümüzdeki yıllar-
da bu oranı inşallah çok daha yüksek düzeylere çıkaracağız.”
dedi.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...50