35
BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE)
tarafından yürütülen EPDK Bilişim Sistemi Geliştirilmesi
(EBİS) Projesi kapsamında geliştirilen Enerji Piyasası Verita-
banı Yönetim Sistemi (EPVYS) modülleri EPDK Hukuk Dairesi
Başkanlığı ve DenetimDairesi Başkanlığı tarafından kullanıl-
maya başlandı.
EPDK, EBİS Projesi kapsamında geliştirilen ve eğitimi ve-
rilen modüller ile muhataba ilişkin lisans, ortak ve yönetici
bilgilerine ilave olarak muhataba ilişkin davaları ve dene-
timleri de merkezi olarak yönetmeye başladı.
EPDK Hukuk Dairesi Başkanlığı ve Denetim Dairesi Baş-
kanlığı tarafından kullanıma açılan modüller, enerji piyasa-
EPDK’da e - Takip Dönemi
sını ilgilendiren hukuk ve denetim süreçlerinin elektronik
ortamda lisans süreçleri ile entegre olarak yürütülmesini
sağlıyor. EPDK Hukuk Dairesi Başkanlığı kullanılan modül
ile EPDK’nın taraf olduğu hukuki süreçlerin yönetimini yap-
makta ve işlemlerini aynı proje kapsamında devreye alınan
EBYS sistemi ile entegre olarak gerçekleştiriyor.
EPDK DenetimDairesi Başkanlığı’nda devreye alınanmo-
dül ile enerji piyasasında gerçekleştirilen denetim süreçleri
elektronik ortamda takip edilebiliyor. Petrol piyasasındaki
denetimlerin daha etkin takip edilebilmesi için UME ve BİL-
GEM UEKAE ile elektronik ortamda otomatik veri paylaşım-
larının gerçekleştirilmesi sağlanacak.
Dünya Bankası’nın düzenlemiş olduğu“Next Community
of Practice” oturumları kapsamında, gelişmekte olan ülkele-
re, Türkiye’de sosyal yardım ödemelerinin süreci ve “Bütün-
leşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi” üzerinden nasıl
yapıldığını anlatan bir bilgilendirme sunumu yapıldı. Video
konferans şeklinde Dünya Bankası Türkiye ofisinde gerçek-
leştirilen sunum 20 dakika sürdü, sonrasında ise 40 dakika
soru cevap oturumu yapıldı.
Sunuma TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma
Enstitüsü’nden (YTE) Ahmet Yortanlı ve Mehmet Söylemez
BÜTÜNLEŞİK Projesi Tanıtım Sunumu Yapıldı
katıldı. Oturuma Kazakistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Uk-
rayna, Moldova, Azerbaycan, Makedonya, Tacikistan, Gürcis-
tan ve Kenya gibi ülkelerden temsilciler de katıldı.
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,...50