Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu
TEMMUZ 2013
29
lerinin tamamlanarak yürürlüğe girdiği belirtildi. 2012 yılı
ikinci yarısında yapılan mevzuat değişikliği ile 1007 Prog-
ramı’nda çağrılı sisteme geçildiği ve UKAC projesinin çağrılı
sistemle yürürlüğe giren ilk proje olduğu ifade edildi. Ayrıca,
projenin kurumlar arasındaki etkin işbirliğinin somut mey-
vesi olması açısından önem taşıdığını kaydedildi.
Proje süresince yapılacak çalışmaların sağlayacağı kaza-
nımlar ile ihtiyaç makamı olan Deniz Kuvvetleri Komutanlı-
ğı’na bu alanda kazandıracağı yetenekler değerlendirilerek,
ortaya çıkacak olan nihai ürünün benzer ürünlere olan üs-
tünlüğüne de dikkat çekildi.
TÜBİTAK 1007 Programı kapsamında
desteklenen “Uzaktan Kumandalı
Ateşleme Cihazı Geliştirilmesi (UKAC)”
projesi başlatıldı.
TÜBİTAK Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma
Destek Grubu (SAVTAG) tarafından desteklenen “Uzaktan
Kumandalı Ateşleme Cihazı Geliştirilmesi (UKAC)” projesinin
açılış toplantısı yapıldı. TÜBİTAK Başkanlık binasında gerçek-
leştirilen toplantıya, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Hasan
Palaz, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ar-Ge ve Teknoloji Dai-
resi Başkanı Albay Tevfik Zengin, SAVTAG Grup Yürütme Ko-
mitesi Sekreteri Halil Kaplan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
temsilcileri, proje yürütücüsü ve proje izleyicileri katıldı.
Toplantıda 2012 yılında MSB işbirliği ile gerçekleştirilen
çalışmalar sonunda birçok Ar-Ge projesinin değerlendirme-
1007 Programı’nda Çağrılı Sistemin
İlk Projesi Başlatıldı
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Palaz, (MSB) Ar-Ge ve Teknoloji Dairesi Başkanı Albay Tevfik Zengin,
SAVTAG Grup Yürütme Komitesi Sekreteri Halil Kaplan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı temsilcileri
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...50