28
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
tarafından, ülkemizdeki Teknoloji
Transfer Ofisleri’nin (TTO) verimli ve etkin
yönetilmesine yönelik bir Türkiye modeli
geliştirildi.
iFour (4i) olarak adlandırılan model, TÜBİTAK MAM Stra-
teji ve Teknoloji Geliştirme Başkan Yardımcısı Dr. Suat Genç
tarafından, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), Boğaziçi
Üniversitesi ve TÜBİTAK MAM işbirliği ile bu yıl üçüncüsü
düzenlenen “Üniversitelerde Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi
Konferansı”nda sunuldu.
Yurt dışındaki başarılı TTO modelleri ve Türkiye ekosis-
temi göz önüne alınarak Dr. Suat Genç tarafından geliştiri-
len iFour modeli, teknoloji transferinde önem kazanan dört
aktöre odaklanıyor. Model, mucit ve yatırımcıya odaklanan
klasik TTO yönetim modellerine, fikrin ticarileştirilmesinde
TÜBİTAK MAM’dan
TTO YönetimModeli
devreye giren ‘endüstrileştirici’ ile ticarileşme ortam ve alt-
yapısını ifade eden ‘kuluçka merkezi’ kavramlarını da ekliyor.
İsmini; mucit (inventor), yatırımcı (investor), endüstrileştirici
(industrializer) ve kuluçka merkezi (incubator) paydaşlarının
baş harflerinden alan iFour (4i) modeli, konferans kapsamın-
da bu dört kavramı temsil eden paydaşlarca sunuldu. Boğa-
ziçi Üniversitesi’nden Alper Şen’in mucit, Alesta Girişim’den
Yalın Geçer’in yatırımcı, MobiPay-Open Revolution’dan Mine
Galip Koca’nın endüstrileştirici ve ODTÜ Teknokent’ten Mus-
tafa Kızıltaş’ın kuluçka merkezlerini temsil ettiği oturum,
konferansın en yoğun ilgi gören oturumları arasında yer aldı.
Sunum kapsamında, TTO yönetim modelinin yanı sıra,
TTO’ların performansını takip etmek amacıyla geliştirilen
performans izleme sistemi de katılımcılarla paylaşıldı. Bu sis-
temle TTO’lar her bir kategoride yürütmüş oldukları işlerin
hem kalitesini hem de kapasitesini görerek, daha esnek ve
etkin bir yönetim ve takip sistemine kavuşacak.
Teknoloji Tranfer Ofisi nedir?
Teknoloji transfer ofisleri, üniversiteler içerisinde üreti-
len teknoloji ve ürünlerin raflarda saklı kalmayıp, topluma
ve ekonomiye aktarılmasını sağlıyor. Bu yapılar, proje des-
tek fikri ve sınai haklara, kuluçka merkezlerinden girişimcilik
sermayesine kadar çok geniş bir yelpazede hizmet veriyor.
Ülkemizde, üniversitelerin ekonomiye katma değer aktar-
masında en önemli mekanizmalardan biri olan TTO’ların ge-
lişebileceği bir ekosistem oluşturmaya yönelik kültür, bilgi,
beceri ve yetkinlikleri artırmaya yönelik birçok faaliyet ger-
çekleştiriliyor. Bu kapsamdaki en önemli çalışmalardan biri
de TÜBİTAK tarafından yürürlüğe konulan 1513- Teknoloji
Transfer Ofisleri Destek Programı. Programın sonuçlanan ilk
çağrısı kapsamında, 10 üniversitenin TTO’su 10 yıl süresince
yılda 1’er milyon TL destek almaya hak kazandı.
TÜBİTAK MAM Strateji ve Teknoloji Geliştirme
Başkan Yardımcısı Dr. Suat Genç
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...50