Gübre kullanımından kaynaklanan problemleri araştır-
mak için TÜBİTAK ARDEB'e başvurarak çalışmalara başladık-
larını ifade eden Gezer,“Bu problemlere çözüm getirebilmek
amacıyla; Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsüyle birlik-
te yürüttüğümüz, TÜBİTAK tarafından da desteklenen “Eski-
şehir Koşullarında Mevsim İçi Azotlu Gübre Yönetim Sistem-
lerinin Ekmeklik Buğdayın Verim ve Kalitesi Üzerine Etkisinin
Araştırılması” isimli projeyi sonuçlandırdık. Ülkemizde buğ-
day yetiştiriciliğinde, çiftçiler genellikle kendi tecrübelerine
ve maddi durumlarına bağlı olarak ilkbaharda azotlu gübre-
leme yapıyor. Herhangi bir ölçüme dayanmadan tek seferde
yapılan gübreleme az olmakla birlikte hem verim hem de
kalite bakımından yetersiz kalıyor” dedi.
Proje kapsamında bitkiler için yapılacak ölçümün hangi
dönemde yapılması gerektiğini araştırıp ortaya koyduklarını
söyleyen Gezgin, “ Bitkinin hangi dönemde incelenmesi ge-
rektiğini bulduktan sonra optik sensör yardımıyla okunan ve
TÜBİTAK desteğiyle almış olduğumuz nana NDVI (Greense-
eker cihazı) ve SPADMETRE cihazlarını kullanarak yaptığımız
NSPAD okuma değerlerine göre geliştirmiş olduğumuz bu
sistemle, bitkinin gelişme durumu ve rengine göre bitkinin
gerçek azot ihtiyacı hedeflenen protein oranı ile birlikte be-
lirleniyor. Böylece hedeflenen verim ve protein için gerekli
azotlu gübre kullanılarak azot eksikliğinden kaynaklanacak
verim ve kalite kayıplarının önüne geçilirken, aşırı azotlu
gübre kullanımı da engellenmiş oluyor” dedi.
Yaptıkları araştırmanın uygulamaya dökülmesinin öne-
mine vurgu yapan Gezgin,” Bu sonuçların uygulamaya ak-
tarılması çok önemli. Biz kendi çabalarımızla bazı çalışmalar
yapıyoruz. Çiftçilerimizin yanına giderek onların analizini ya-
pıyoruz. Toprak analiz sonucuna göre uygulanması gerekli
gübre miktarını tavsiye ederek ileriki aşamalarda NDVI oku-
maları sonucunda gerekli azotlu gübre tavsiyesinde bulunu-
yoruz. Daha sonra buğday gelişimi takip edilerek buğdayın
verim ve en önemli kalite parametresi olan protein içeriğini
belirleyeceğiz. Verimdeki kalitenin arttırılması ve çevre kirli-
liğinin önlenmesi adına bu çalışmaların genelleştirilmesi ve
herkes tarafından yapılması gerekiyor” diye konuştu.
27
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...50