Güneş Enerjisi Teknolojilerinin
Ülkemize Kazandırılması (MİLGES)
Yenilenebilir enerji kaynakları açısından değerlendirildi-
ğinde büyük bir potansiyele sahip olduğu bilinen ülkemiz-
de; güneş enerjisinde yıllık 380 milyar kWh’lık potansiyel
mevcuttur. Bu da 2012 yılında ülkemizde üretilen 240 milyar
kWh’lık elektrik enerjisinin 1,6 katına tekabül etmektedir. Bu
karar kapsamında, Şanlıurfa-Ceylanpınar’da tarıma elverişli
olmayan arazi üzerinde yaklaşık 10 megawat gücünde bir
güneş enerjisi santrali (GES) kurulması hedefleniyor. Böyle-
ce, 2023 yılı hedefimiz olan elektrik üretiminde 3 gigawat’lık
kurulu kapasiteye ulaşılması için öngörülen 5 Milyar Dolarlık
yatırımın önemli bir bölümünün ülkemizde kalması sağla-
nacak ve stratejik olarak dünyada hızla gelişmeye devam
eden güneş enerjileri teknolojileri alanında söz sahibi ülke-
ler arasına girilecek.
Termik Santral Baca Gazı Arıtma
Teknolojilerinde Yerli Tasarım ve
İmalat Kabiliyetinin Geliştirilmesi
(MİLKAS)
Mevcut durumda termik santrallerimizin büyük bir bö-
lümünde kükürt arıtma sistemi bulunmamaktadır. EÜAŞ’a
bağlı kömür yakıtlı termik santrallerin %51’inde kükürt arıt-
ma sistemi yoktur. Yürürlükte olan “Sanayi Kaynaklı Hava
Kirliliği” yönetmeliklerimize göre kükürt dioksit’in sınır de-
ğeri m3’te 1.000 mg’dır. Tüm termik santraller 2017 sonuna
kadar bu emisyon değerlerini sağlamak zorundalar. Ayrıca
bu limitler hem dünyada hem Türkiye’de gün geçtikçe dü-
şürülmekte. 2019 yılında uygulamaya girecek olan yeni
yönetmeliğe göre sınır değeri 400 mg’a düşürülecektir. Bu
durumda kükürt arıtma sistemi bulunanlar da dahil olmak
üzere termik santrallerin neredeyse tamamında rehabilitas-
yon ihtiyacı doğacaktır.
Mevcut termik santrallerimizde kükürt arıtma sistemine
sahip olmayanlar, rehabilite edilmesi gerekenler, yeni ku-
rulacak santraller için toplamda 4 Milyar Dolarlık bir pazar
potansiyeli bulunmaktadır. Ancak, ülkemiz baca gazı arıtma
teknolojileri alanında neredeyse tamamen yurt dışına ba-
ğımlı durumdadır. Karar kapsamında yürütülecek MİLKAS
projesi ile yerli teknolojilerin geliştirileceki ve %80 yerlilik
oranı ulaşılacak.
Kömür Gazlaştırma ve Sıvı Yakıt Üretimi Teknolojilerinin Geliştirilmesi
Bu karar kapsamında yürütülen TRİJEN projesiyle geliştirilecek teknoloji ile kömürden petrol ve gaz elde edilebilecek. Bu şekil-
de, %70’i düşük verimli kömürlerinin en verimli şekilde kullanılması sağlanarak; yerli kömürümüzden en az 2 kat daha en az 2 kat
daha yüksek ürün elde edilecek. Mesela 1 ton kömürden 160 litre sıvı yakıt üretilebilmektedir. Yani 126 TL koyup 250 TL’lik dizel
benzeri yakıt elde edilebilecek.
Enerji Verimliliğinin Artırılması Çalışmaları
Bir ülkede enerji açısından gelişmişliğin ideal şartı; kişi başı enerji tüketiminin yüksek, enerji yoğunluğunun ise düşük olmasıdır.
2023 yılında ülkemizin enerji tüketiminin %90 artacağı öngörülmektedir; ki bu değer OECD ortalamasının yedi katıdır. Enerji yo-
ğunluğu değerimiz ise OECD ortalamasının üzerindedir.
Karar kapsamında, enerji yoğunluğumuz içerisinde en yüksek payı alan binalarda ısı yalıtımı ve atık ısı geri kazanımı konuların-
da, sokak aydınlatması, elektrikli ev aletleri, ulaşım araçları, elektrik motoru ve kompresörlerde enerjinin daha verimli kullanımının
sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılarak tasarruf potansiyelinin en yüksek şekilde kullanılması hedeflenmektedir.
Ayrıca, bu alanda somut Ar-Ge ve yenilik hedefleri ve bu hedeflerin gerçekleşmesi için gerekli kilometre taşlarının belirlenmesi
amacıyla TÜBİTAK tarafından Enerji Verimliliği Teknoloji Yol Haritaları hazırlanmıştır. Bu kapsamda, arz odaklı teknolojiler tarafında
atık ısı geri kazanımı, birleşik ısı güç ve üçlü üretim sistemleri ve elektrik motorları konusunda teknoloji yol haritaları; talep odaklı
teknolojilerde ise LED esaslı iç ve dış aydınlatma, yeni nesil malzeme ve bileşen teknolojileri, akıllı bina teknolojileri ve sensör sis-
temleri teknoloji yol haritaları oluşturulmuştur.
11
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...50