Yerli Termik Santral Tasarım ve İmalat
Kabiliyetinin Geliştirilmesi (MİLTES)
Bu karar kapsamında, termik santrallerin tasarım ve mo-
dernizasyonunun yerli kaynak ve birikimle tamamlanmasıy-
la tamamıyla dışa bağımlı olduğumuz termik santralleri tek-
nolojilerinde ve rehabilitasyonunda dışa bağımlılığımızın
azaltması hedefleniyor. Bugün dünyadaki elektrik üretimi-
nin %40’ının termik santrallerden karşılandığı ve kömürün
diğer enerji kaynaklarına göre maliyet avantajı sağladığı
göz önüne alındığında, termik santral teknolojilerinin mil-
li kaynak ve yeteneklerle geliştirilmesi önem kazanıyor. Bu
kararla, %70’i düşük kalorili olan yerli linyitlerimizin en ve-
rimli şekilde yakılacağı kazan teknolojisi yerli teknoloji ile
geliştirilecek ve yerli sanayimiz tarafından imal edilecek.
Böylece enerji ihtiyacımızın yerli kaynaklarla karşılanmasına
katkı sağlanacak ve özel sektörümüz güncel termik santral
teknolojisine sahip hale gelecek. Rehabilitasyon projeleri de
düşünüldüğünde ülkemiz için 2023 yılına kadar pazar po-
tansiyeli 36 milyar doları bulmaktadır.
Hidroelektrik Enerjisi Teknolojilerinin
Geliştirilmesi (MİLHES)
Bu karar kapsamındaki; Kadıncık 1-2, Karkamış, Batman
ve Seyhan hirdoelektrik santralleri ile başlatılan Hidroelek-
trik Enerjisi Teknolojilerinin Geliştirilmesi (MİLHES) proje-
siyle; ağır türbin, jeneratör ve SCADA sistemleri gibi hidroe-
lektrik santrallerimiz kapsamında kullanılan ve dışa bağımlı
olduğu muz teknolojilerin kamu, üniversite ve özel sektör
işbirliği ile geliştirilmesi hedefleniyor. Karar Karar dahilinde;
ilk yerli HES türbini ve jeneratör geliştirilecek, HES tasarım ve
model merkezi kurulacak.Böylece, DSİ verilerine göre hali-
hazırda kullanılamayan %56 su kaynağımız ve buna karşılık
gelen 25 bin megawat kurulu güce sahip orta ölçekli HES
potansiyelimiz elektrik üretiminde kullanılacak ve yerli tek-
nolojilerin kul lanımı sayesinde 16 Milyar Dolarlık milli kay-
nak ülkemizde
kalacak. Ayrıca, projeyle geliştirilecek yerli teknoloji, yak-
laşık 1,5 Milyar Dolar olacağı öngörülen HES rehabilitasyon
projelerinde de kullanılabilecek.
Rüzgâr Enerjisi Santrali Teknolojilerinin Geliştirilmesi (MİLRES)
2023 yılında elektrik üretiminde 20 gigawat rüzgara dayalı kurulu gücün ülkemizde var olması
ulusal hedefimiz kapsamında, Milli Rüzgar Enerjisi Santrali Teknolojilerinin Geliştirilmesi (MİLRES)
kararı ile ilk aşamada 500 kW, ikinci aşamada 2.5 MW kurulu güce sahip prototip rüzgar enerji san-
trallerinin yerli imkanlarla geliştirilmesi hedefleniyor. Bu sayede, yenilenebilir enerji sistemlerinin
ülkemizde yaygınlaştırılmasına ve enerji sektöründe dışa bağımlılığın azaltılmasına katkıda bulun-
mak, enerji sistemlerinin yerli tasarımı ve üretimi hedefine katkıda bulunulması amaçlanıyor. 1 me-
gawat gücündeki rüzgar enerjisi santral maliyetinin yaklaşık 1,5 Milyon Dolar olduğu ve 2012 veri-
leriyle rüzgara dayalı kurulu gücümüzün yaklaşık 2,5 gigawat değerinde olduğu düşünüldüğünde,
yenilenebilir enerji sistemleri üretiminin yerli sanayiye aktarılmasıyla, yaklaşık 26 Milyar Dolara kar-
şılık gelen yatırım ülkemizde kalacak.
10
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...50