47
Avrupa’daki Bilim ve Teknoloji Konseylerinden temsilci-
lerin katıldığı“Avrupa Bilim ve Teknoloji Konseyleri Başkanlık
ve Sekretarya Yıllık Toplantısı” Marmara Üniversitesi Sulta-
nahmet Rektörlük Binası’nda gerçekleştirildi.
TÜBİTAK’ın ev sahipliği yaptığı toplantıda TÜBİTAK Ulus-
lararası İşbirliği Daire Başkanı Doç. Dr. Ali Rıza Özdemir ta-
rafından Türkiye’deki Ar-Ge destekleri ve Fonlama Araçları
ve TÜBİTAK’ın rolü ile ilgili son gelişmeler paylaşıldı. Helsinki
Üniversitesi’nde araştırmalar yapan Prof. Arto Mustajoki ise
Ar-Ge’nin toplumsal etkileri konusunda bir sunum gerçek-
leştirdi. Toplantının ikinci oturumunda ise ülke temsilcileri
ülkelerindeki Ar-Ge fonlanma mekanizmalarının ekonomik
etkilerinin ölçülmesiyle ilgili uygulamalar hakkında bilgi
verdi. Bunun yanında, ulusal fonlama araçlarının daha etkili
kullanılması ile ilgili ülkelerde yürütülen bilim ve teknoloji
alanındaki yenilikçiliği hedefleyen politikalar konusunda da
çeşitli gelişmeler ülke temsilcileri tarafından paylaşıldı.
Türkiye’deki Ar-Ge Destekleri Değerlendirildi
Hindistan’a yönelik devam eden ve bölgedeki işbirlikle-
rini arttırmayı hedefleyen New INDIGO ERA-Net projesi kap-
samında “Yeni Enerji Malzemeleri ve Akıllı Enerji Şebekeleri”
alanında, Hindistan Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve
Teknoloji Dairesi ile ortak araştırma projeleri çağrısı açıldı.
TÜBİTAK’ın da dahil olduğu çağrıda, Almanya, Belçika, Fin-
landiya, Hindistan, Norveç ve Portekiz’den fonlayıcı kuruluş-
lar yer alıyor.
Çağrı çerçevesinde minimum 2 Avrupalı ve 1 Hintli araş-
tırmacıdan oluşan konsorsiyumların sunacağı, maksimum
3 yıllık araştırma projelerinin fonlanması planlanıyor. New
“Yeni Enerji Malzemeleri ve Akıllı Enerji
Şebekeleri” Konulu Ortak Çağrı Açıldı
INDIGO Sekretaryası’na online olarak yapılacak başvurula-
rın sunulması için son tarih ise 23 Ağustos olarak belirlendi.
Çağrı kapsamında, projelerin bilimsel yeterlilikleri ulusla-
rarası hakem kurulları tarafından değerlendirilirken, bütçe
açısından ulusal kurallar geçerli olacak. Dolayısıyla, New
INDIGO Sekretaryasına sunulan proje önerilerine eş zamanlı
olarak TÜBİTAK’a da bütçe formlarının iletilmesi gerekiyor.
Bu çerçevede, Türk araştırmacıların tabi olacağı ulusal kural-
lar ve çağrıya ilişkin tüm dokümanlar
-
go.eu/npp adresinde yer alıyor.
1...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 48,49,50,51,52