44
Avrupa İnovasyon ve Araştırma İçin
Metroloji Programı (EMPIR)
kapsamında yürütülmesi planlanan
“İnovasyon” konulu alt programın
ayrıntılandırılması amacıyla,
TÜBİTAK UME ev sahipliğinde
çalıştay düzenlendi.
EMPIR İnovasyon Çalıştayı
TÜBİTAK UME’nin
Ev Sahipliğinde Yapıldı
2015 yılında başlaması öngörülen EMPIR kapsamında
gerçekleştirilen Çalıştay’a, EURAMET ve EURAMET’e üye
ülkelerin temsilcileri katıldı. Çalıştayda metroloji alanın-
da; özellikle EMRP ve EMPIR kapsamında, yapılan bilimsel
araştırmaların sonuçlarının sanayiye aktarılarak topluma ve
ekonomiye fayda sağlamasını hedefleyen “İnovasyon” alt
programı çerçevesinde uygulanacak proje modellerinin be-
lirlenmesi üzerine çalışmalar yapıldı.
TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü’nün Klinik Laboratu-
varlarda İzlenebilirlik Ortak Komitesi (JCTLM) üyeliği düzen-
lenen toplantı ile kabul edildi. TÜBİTAK UME Kimya Grubu
Laboratuvarları’nın 2000 yılından itibaren Avrupa Ulusal
Metroloji Enstitüleri Birliği (EURAMET) Kimyasal Metroloji
Teknik Komitesi (TC-MC) ve Madde Miktarı Danışma Komi-
tesi (CCQM) altında yer alan kimyasal metroloji alanındaki
komitelere katılımı, Avrupa Metroloji Araştırma Programı
TÜBİTAK UME’nin JCTLM Üyeliği Onaylandı
(EMRP) Projeleri’nde etkin görev alması, kimyasal metroloji
alanındaki nitelikli çalışmaları ve hizmetleri JCTLM üyeliğine
kabulünde etkili oldu. TÜBİTAK UME, JCTLM üyeliği ile komi-
tenin etkinliklerine katılım sağlayarak; yeni referans metot
geliştirme çalışmalarında aktif rol almayı, sertifikalı referans
malzeme hazırlama ve yeterlilik testleri düzenleme işlemle-
rine ivme kazandırmayı ve ülkemiz klinik laboratuvarlarının
ölçüm kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.
AYNET Teknoloji ile TÜBİTAK MAM arasında işbirliği olası-
lığını görüşmek amacıyla, TÜBİTAK MAM İş Geliştirme Birimi
(İGB), Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü (GMBE)
ile Malzeme Enstitüsü (ME) yetkililerinin katılımıyla toplan-
tı yapıldı. TÜBİTAK MAM’ın iş geliştirme ve projelendirme
AYNET Teknoloji -
TÜBİTAK MAM
İş Geliştirme
Toplantısı Yapıldı
süreci ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Firma talebine yönelik,
TÜBİTAK MAM GMBE ve ME tarafından yapılabilecek teknik
çalışmalar ile ilgili enstitü yetkilileri tarafından özet bilgiler
aktarılarak işbirliği konusu kapsamında, alternatif teknoloji-
ler kullanılabileceği ve çalışmalar yapılabileceği ifade edildi.
1...,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 45,46,47,48,49,50,51,52