6
Üniversiteler arasındaki rekabet
Üniversiteler arasında güzel bir rekabet olduğuna dikkati
çeken Cumhurbaşkanı Gül, dünyada ilk 500’e giren üniver-
siteler ve artan yayın sayısına işaret etti. Türkiye’de bilimsel
yayında rekabetin arttığına ve ülkemizin dünyada belirli bir
noktaya geldiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Gül, bunun
bir aşama ötesine geçilerek patent üretilmesi, sanayiyle
entegre edilerek, üretilenlerin Türk halkının hayatını kolay-
laştıracak araçlara dönüşmesinin önemine değindi. Cum-
hurbaşkanı Gül, toplantıya katılanlara bu alanda önemli so-
rumluluklar düştüğüne de işaret etti.
Kamu–özel sektör iş birliği
Türkiye’de bilim alanında kazanımlar ve eksikliklerin tar-
tışıldığı yemekte, son dönemde bilimsel çalışmalarda görü-
len artış ve Türk bilim insanlarının imza attığı başarılardan
duyulan memnuniyet dile getirildi. Bu yolda katedilecek
mesafeye dikkat çekilerek, kamu–özel sektör iş birliğiyle alı-
nabilecek önlemler ele alındı. Toplantıda ayrıca, temel bilim-
ler ile sosyal bilimler öğretiminde yaşanan sorunların çözüm
yolları tartışıldı.
Türkiye’nin son yıllarda Ar-Ge
alanında kat ettiği mesafe
Toplantıda, Türkiye’nin araştırma-geliştirme alanında
sağladığı gelişmeler üzerinde de duruldu. Bütçeden Ar-
Ge’ye ayırılan payın 10 yıl önce yüzde 0.48 iken bugün yüzde
Yerli elektrikli yerli otomobil geliyor
TÜBİTAK’ın yüzde 100 Ar-Ge desteği ile yerli elektrik-
li araç üretilecek. Yüksek bütçeli projelere verilecek destek
ile üniversiteler, özel sektör ve kamu Ar-Ge kuruluşlarının
işbirliğiyle elektrikli aracın tasarımı, bataryası, elektrikli mo-
toru ve araç kontrol sistemi gibi ekipmanları yerli imkanlar-
la geliştirilecek. Ardından sanayi kuruluşlarının desteğiyle
bu bileşenler kullanılacak ve elektrikli yerli araç üretilecek.
Desteklenecek projeler en fazla 4 yıl içinde tamamlanacak.
Üretilecek elektrikli aracın hangi segmentte olacağı yurtiçi
ve yurtdışı pazar imkânları ve rekabet şartlarına göre belir-
lenecek. Aracın segmenti, şehir içi yaygın kullanıma ve toplu
satışa uygun, elektrik tahrikli, en az 4 lastik tekerlekli kara ta-
şıt aracı olacak. TÜBİTAK, sahip olduğu fikri haklarını, aracın
Türkiye’de üretilmesi ve 5 yıl süreyle üretim ve satış garantisi
verilmesi durumunda üretici kuruluşa devredecek.
0.86’ya çıktığı belirtildi. Aynı dönem içinde millî gelirdeki ar-
tış dikkate alındığında Ar-Ge’ye ayrılan payın 7 kat arttığına
da dikkat çekildi.
Çocuk ve gençler için bilim kanalı
Yemekte ayrıca, bilimin daha popüler bir yaklaşımla
çocuk ve gençlere sevdirilmesi amacıyla ulusal kaynaklar
kullanılarak televizyon programları yapılmasının gerekliliği
üzerinde duruldu. Bu amaçla uzun vadede televizyonda bir
bilim kanalı kurulabileceği görüşüldü.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...52