Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu
MAYIS 2013
17
T
ürkiye’de son yıllarda uygulanan politika ve stratejilerle
bilim ve teknoloji alanında büyük bir atılım gerçekleşiyor.
Ar-Ge için ayrılan kaynak ve yatırımlar önemli derecede ar-
tarken, oluşan fırsatlar ile Türkiye önemli bir cazibe merke-
zi haline geliyor. Yaşanan olumlu gelişmelerle birlikte daha
önce yurt dışına giden bilim insanları Türkiye’ye dönüş ya-
pıyor.
ABD’deki araştırmacılara eve dönüş
daveti
Tersine beyin göçünün hızlanması için TÜBİTAK Uluslar-
arası İşbirliği Daire Başkanlığı, ‘Beyin göçünün beyin gücüne
dönüşmesi’ sloganıyla 2010 yılından bu yana ABD’de “Hedef
Türkiye Çalıştayları”düzenliyor. Dönüş fırsatlarının anlatıldığı
çalıştayların dördüncüsü bu yıl 10-12 Nisan’da Houston, Ra-
leigh ve Atlanta şehirlerinde gerçekleştirildi. Şimdiye kadar
ABD ve Kanada’da toplam 11 farklı noktada gerçekleştirilen
çalıştayların bu yılki ayağına ilgi büyük oldu. Türk araştır-
macılara geri dönüş fırsatları sunmak amacıyla Türkiye’den
26 kurum ve kuruluş yetkilisi ABD’ye gitti. 19 üniversite ile
birlikte TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK BİLGEM, ASELSAN, TOFAŞ,
GATE Elektronik AŞ, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ ve Başbakanlık
Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’ndan yet-
kililer, ABD’de çeşitli üniversite ve sanayi kuruluşlarında gö-
rev yapan 250 araştırmacı ile bir araya geldi. Tanıtımmasala-
rında kurumlar ile araştırmacılar ikili görüşmelerde bulundu.
Görüşmelerde kurumlarındaki açık pozisyonları araştırmacı-
larla paylaştılar. Çalıştaylarda Türk Araştırma Alanı’ndaki son
gelişmeler, araştırmacıların Türkiye’ye dönerken ve döndük-
ten sonra kullanabilecekleri destekler hakkında detaylı bilgi
sunuldu. Bu programlardan faydalanarak Türkiye’ye dönüş
yapan araştırmacıların başarı hikayeleri paylaşıldı.
248 araştırmacı Türkiye’ye geri döndü
Avrupa Komisyonu’nun Avrupa’ya dönüş için sunduğu
desteklere başvurularda Türkiye, diğer ülkeler arasında üst
sıralarda yer alıyor. TÜBİTAK, geliştirdiği projeler ve sağladığı
araştırma destekleriyle nitelikli insan kaynağını geliştirmek,
Türkiye’yi uluslararası bir cazibe merkezi haline getirerek
beyin göçünü tersine çevirmek için çalışmalarına devam
ediyor. TÜBİTAK’ın yürüttüğü faaliyetler kapsamında bugü-
ne kadar 248 araştırmacı, Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı
“Marie Curie Araştırma Programları ve Bursları” destekleri ile
Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) bursların-
dan yararlanarak Türkiye’ye geri döndü. 248 araştırmacının
yanı sıra yine BİDEB’in 2221 Burs Programı kapsamında da
717 bilim insanı ortak çalışmalar için geçici sürelerde Türki-
ye’de görev yaptı. Türkiye’deki cazip araştırma ortamı yaban-
cı bilim insanlarının da ilgisini çekiyor. Türk araştırmacıların
yanı sıra yabancı bilim insanları da Türkiye’ye gelmek istiyor.
Tersine beyin göçü ile bilgi transferi
hızlanıyor
Tersine beyin göçü programlarıyla gelen araştırmacıların
istihdamı, devlet ve özel üniversitelerin yanı sıra Ar-Ge odak-
lı sanayi kuruluşlarının da öncelikleri arasında yer alıyor. Türk
üniversiteleri ve özel sektör, gelişmiş ülkelerden her türlü
bilimsel konuda bilgi transferini kolaylaştırmak ve hızlan-
dırmak amacı ile Türkiye’ye geri dönüş yapan araştırmacıları
istihdam etmeye yönelik stratejiler geliştiriyor. Gelen araştır-
macılar özellikle mühendislik ve ileri teknolojiler konusunda
geldikleri kuruluşların araştırma kapasitesine ve dolayısıyla
Türkiye Araştırma Alanı’nın derinleşmesine katkı sağlıyor.
Türkiye’deki imkanlar
araştırmacıları cezbediyor
Tersine beyin göçü ile Türkiye’ye gelen araştırmacılar,
üniversite ve sanayi kuruluşlarında çalışmaya başlayarak
kısa sürede önemli başarılara imza attılar. Türkiye’nin 15 yıl
öncesiyle karşılaştırılamayacak derece değiştiğini ve bilim-
sel çalışmaların artık değer bulduğunu anlatan araştırmacı-
lar, geri dönüşlerindeki memnuniyeti ifade ettiler.
“Türkiye’ye dönülmez imajı yıkıldı”
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Begüm Tekinay (Bilkent Üniversitesi):
ABD’deki Rockefeller Üniversitesi'nde 10 yıl moleküler biyo-
loji alanında araştırmalarda bulundum. 2009’da Türkiye’ye
dönüş yaptım ve araştırmalarımı Bilkent Üniversitesi Ulusal
Nanoteknoloji Araştırma Merkezinde (UNAM) sürdürüyo-
rum. ABD’ye gittiğim yıllarda Türkiye’deki imkanlar çok sınır-
lıydı. Bizim araştırmalarımız çok para isteyen araştırmalardı.
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...52