Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu
MAYIS 2013
"Üniversiteler, başrol oyuncusu"
Ergün, 10 üniversitemizde kurulu ofislere verilecek
destekle bu önemli birimleri, çok daha etkin yapılara
dönüştüreceklerine vurgu yaparak, üniversitelerin, ül-
kenin kalkınmasında, hedeflere varmada yardımcı ele-
man değil, başrol oyuncusu olduklarını, halayda men-
dili onların sallayacağını söyledi.
Üniversiteleri bu başrole uygun özelliklerle buluş-
turmak, üniversite sanayi işbirliğini artırmak amacıyla
bu adımları attıklarını ifade eden Ergün, "Ülkemizin
2023 yılı hedeflerine ulaşmasında bu tür çalışmaların
büyük önem taşıdığını biliyoruz. Bundan sonra da üni-
versitelerimizi, akademisyenlerimizi ve üniversite-sana-
yi işbirliğini desteklemeye, geliştirmeye ve buna benzer
çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.
Konuşmaların ardından, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr.
Yücel Altunbaşak, desteklenecek üniversitelerin rektör-
leriyle sözleşmeyi imzaladı.
Üniversiteler nasıl belirlendi?
İlk kez başlatılan 1513-Teknoloji Transfer Ofisle-
ri (TTO) Destekleme Programı kapsamında 2 Kasım
2012’de açılan çağrıya 39 üniversite başvurdu. 39 üni-
versitenin başvurusu, kuruluşun TTO deneyim ve yet-
kinliğinin yeterliliği, proje hedefleri, çıktıları ve başarı
ölçütleri, TTO organizasyon yapısı ve personeli, proje
bütçesi ve gider kalemleri ile iş planının uygunluğu kri-
terlerine göre değerlendirildi.
1513 programının amacı
TÜBİTAK, Üniversite Sanayi işbirliğinin sağlanması,
üniversitelerde üretilen bilgiye dayalı geliştirilen yeni
teknolojilerin sanayinin kullanımına sunulması, üni-
versitelerin ulusal ve uluslararası destek mekanizma-
larından yararlanması ve akademik girişimciliğin teşvik
edilmesi amaçlarına yönelik olarak Teknoloji Transfer
Ofislerini destekliyor.
ODTÜ
11
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...52