Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu /
NİSAN 2013
27
BİLGİ ve İLETİŞİM
ENERJİ
GIDA
OTOMOTİV
MAKİNE ve İMALAT
TÜBİTAK, sanayi kuruluşlarının
Türkiye’nin Ar-Ge ve yenilik
kapasitesinin güçlü olduğu alanlara
yönelik hazırladığı 173 projeye
destek verecek. Bilgi ve iletişim
teknolojileri, enerji, gıda, otomotiv
ve makine imalat alanlarında
desteklenecek projelerin toplam
bütçesi ise 171,5 milyon lira olarak
belirlendi.
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 22. toplantısında
alınan kararla bilgi ve iletişim teknolojileri, enerji, gıda, oto-
motiv, uzay, su, savunma ve makine imalat teknolojileri Tür-
kiye’nin Ar-Ge’de desteklenmesi gereken öncelikli alanları
olarak belirlendi. Bu alanlarda belirlenen hedef ve ihtiyaçlar
doğrultusunda sanayi kuruluşları tarafından gerçekleştirile-
cek Ar-Ge projelerini desteklemek için TÜBİTAK tarafından
geçen yıl “1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştir-
me ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı” başlatıldı.
22 Çağrıya 682 Proje Başvurdu
TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkan-
lığı (TEYDEB) tarafından yürütülen program kapsamında açı-
lan 22 çağrıdan 21’inin değerlendirme süreçleri tamamlan-
dı. Çağrılar kapsamında bilgi ve iletişim teknolojileri, enerji,
gıda, otomotiv ve makine imalat öncelikli alanlarının alt tek-
nolojik alanlarında toplam 682 proje başvurusu yapıldı. İlk
aşamayı geçen 337 proje arasında yapılan değerlendirmede
173’ünün desteklenmesine karar verildi. 173 projenin top-
lam bütçesi ise 171,5 milyon lira olarak belirlendi.
Buna göre BİT (Bilgi ve İletişimTeknolojileri) öncelikli ala-
nında“Gömülü sistemler ve entegre devreler”teknolojilerin-
de toplam bütçesi 44 milyon 192 bin lira olan 41 proje, Gıda
TÜBİTAK’tan 173 Projeye
171 Milyon Lira Destek
öncelikli alanında “Tohum ve hayvan ıslahı” ile “Gıda hijyeni
ve sanitasyon” teknolojilerinde toplam bütçesi 23 milyon
377 bin lira olan 22 proje, Enerji öncelikli alanında “Kömür
ve Kömür Teknolojileri”, “Güneş enerjisi” ve “Enerji depolan-
ması” teknolojilerinde toplam bütçesi 42 milyon 389 bin lira
olan 49 proje, Otomotiv öncelikli alanında “Hibrit ve elek-
trikli araç teknolojileri”, “Yenilikçi Araç/Ürün Teknolojileri” alt
teknoloji alanlarında toplam bütçesi 29 milyon 623 bin lira
olan 32 proje ve Makine İmalat öncelikli alanında “Mekatro-
nik”, “TakımTezgâhları ve Aksamları İmalatı” teknolojilerinde
toplam bütçesi 31 milyon 834 bin lira 29 proje için destek
kararı verildi.
1511 programı ile ulusal stratejik hedef ve politikalar
kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda hedef ve ihtiyaç
odaklı, izlenebilir sonuçları olan, yeni bir ürün üretilmesi,
mevcut bir ürünün geliştirilmesi veya iyileştirilmesi, ürün
kalitesinin yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yük-
seltici yeni tekniklerin ve yeni üretim teknolojilerinin gelişti-
rilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler destek-
leniyor. Firmaların desteklenen proje giderlerine harcama
sonrası büyük ölçekli kuruluşlar için yüzde 60, KOBİ’ler için
yüzde 75 oranında geri ödemesiz (hibe) destek veriliyor. Ay-
rıca bütün projeler için yüzde 10 genel gider desteği verili-
yor.
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...52