T
ÜBİTAK tarafından üniversiteler bün-
yesindeki Teknoloji Transfer Ofisle-
ri’nin güçlendirilmesi ve yenilerinin kurul-
masının teşvik edilmesi amacıyla geçen
yıl 1513-Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO)
Destekleme Programı başlatıldı. Destek
programı kapsamında 2 Kasım 2012’de
açılan çağrıya 39 üniversite adına başvu-
ruda bulunuldu.
39 üniversitenin başvurusu, Tekno-
loji Transfer Mekanizmaları Destekleme
Grubu Yürütme Komitesi tarafından de-
ğerlendirildi. Kuruluşun TTO deneyim ve
yetkinliğinin yeterliliği, proje hedefleri,
çıktıları ve başarı ölçütlerinin uygunluğu,
TTO organizasyon yapısının ve perso-
nelin uygunluğu, proje bütçesi ve gider
kalemlerinin uygunluğu ile iş planının
uygunluğu kriterlerine göre yapılan de-
ğerlendirme sonunda destek verilecek 10
üniversite belirlendi.
TÜBİTAK’ın
Destek Vereceği Teknoloji
Transfer Ofisleri Açıklandı
TÜBİTAK’ın ilk kez başlattığı 1513-Teknoloji Transfer Ofisleri
(TTO) Destekleme Programı kapsamında destek verilecek
10 üniversite açıklandı.
1513 Programı kapsamında TTO’su
desteklenecek üniversite şunlar:
Boğaziçi Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Özyeğin Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
TTO’lara 10 Yıl Boyunca Hibe
Desteği Verilecek
1513 programı kapsamında TTO’lar, 10 yıl süre ile
hibe desteği alabilecek. Destek oranları ilk 5 yıl için yüz-
de 80, ikinci 5 yıl için ise yüzde 60 olacak. TTO’ların ön
ödeme de alabileceği destekler kapsamında üst sınır
2012 yılı için yıllık 1 milyon TL olarak belirlendi.
26
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...52