Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu /
NİSAN 2013
23
Ü
niversitelerde Türkçe akademik
kaynak eksikliğinin giderilmesi,
modern araçlarla zenginleştirilen ders
materyallerinin fırsat eşitliği sağlanarak
tüm öğrencilerin erişimine sunulması ve
ülkemizde lisans eğitimi kalitesinin ar-
tırılmasına destek amacıyla TÜBİTAK ta-
rafından önemli bir çağrı açıldı. TÜBİTAK
Bilim ve ToplumDaire Başkanlığı Kitaplar
Müdürlüğü’nün açtığı “5001-Akademik
e-Kitap Çağrısı” ile e-Kitap projelerine
destek verilecek.
Başlatılan program ile üniversite-
lerde okutulan lisans derslerine yöne-
lik Türkçe kaynaklar artırılacak ve ders
materyali havuzu oluşturulacak. Aynı
zamanda akademisyenlerin Türkçe eser
yazmaları teşvik edilecek. Böylece zen-
gin içeriğe sahip akademik kitapların
çeşit ve niteliği artırılacak. TÜBİTAK’ın
başlattığı program sonunda ortaya çıkacak ders malzemele-
ri çevrimiçi olarak tüm öğrencilerin erişimine açılacak ve üc-
retsiz kullanılabilecek. e-Kitap’lardan aynı zamanda öğretim
elemanları da yararlanabilecek.
E-Kitap’lar zengin içeriğe sahip
olacak
TÜBİTAK desteğiyle hazırlanacak e-Kitap’lar zenginleşti-
rilmiş içeriğe sahip olacak. Bu kapsamda kitaplarda özgün
çizim, animasyon, simülasyon, sunum, deneyler, fotoğraf, vi-
deo ile etkileşimli uygulamalar içeren materyaller yer alacak.
Nitelikli ve güncel konu anlatımlı kitaplar, konu sonu sorula-
rı, soru çözüm setleri, günlük hayatla bağlantılı örnekler ve
her bir konunun sunum slaytlarına sahip olacak.
Kimler e-Kitap hazırlayabilecek?
Çağrı kapsamında e-Kitap hazırlamak amacıyla başvuru
yapacak kişilerin, en az doktora derecesine sahip olmaları,
dersin ilgili olduğu alanda lisans ya da lisansüstü düzeyde
eğitim almış veya ders vermiş olmaları şartı aranıyor.
120bin lirayakadar destek verilecek
TÜBİTAK’ın projeye vereceği destek miktarı çağrının içe-
riğine ve ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenecek. Akademik
e-Kitap Çağrısı kapsamında telif bedeli hariç 120 bin liraya
kadar destek sağlanacak. Hazırlanacak e-Kitap’lar için TÜBİ-
TAK, eser sahiplerine toplam 50 bin liraya kadar telif bedeli
ödeyecek. TÜBİTAK’a 14 Haziran’a kadar başvuru yapması
gereken akademisyenler, projelerini 18 ay içinde tamamla-
yacak.
e-Kitap hazırlanacak dersler ise şunlar:
İstatistiğe giriş
1–2, organik kimya, organik kimya (diğer bölümler), mikro
ekonomiye giriş, mikro ekonomi 1–2, eğitim bilimlerine gi-
riş, temel kimya, genel kimya 1 – 2, makro ekonomiye giriş,
makro ekonomi, malzeme biliminin temelleri 1–2, diferansi-
yel denklemler, genel biyoloji 1 – 2, temel lineer cebir, lineer
cebir, kalkülüs 1-2, muhasebe 1–2, sosyolojiye giriş, bilişim
teknolojileri, bilişim teknolojileri uygulamaları, fizik 1–2, sta-
tik-mukavemet.
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...52