8
TÜBİTAK Marmara 10. Yıl Marşı’yla
denize indirildi
Konuşmalardan sonra Çeksan Gemi Sanayi yetkililerince
Bakan Ergün, Bakan Yılmaz, TÜBİTAK Başkanı Prof. Altun-
başak, İstanbul Valisi Mutlu ve TÜBİTAK MAM Başkanı Prof.
Dinçer’e plaket takdim edildi. Ardından platform üzerinde
bulunan gemi önünde kurdele kesildi. Kurdele kesimiyle
birlikte TÜBİTAK Marmara 10. Yıl Marşı ve sirenler eşliğinde
suya indirildi.
Mayıs 2013’de göreve başlayacak
TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi, 41.2 metre boy ve
9.5 metre genişliğe sahip. Ağırlığı ise 500 groston. İnşası ta-
mamlanan gemi Mayıs 2013’de göreve başlayacak. Geminin
denize indirilmesiyle birlikte iç kısmı, bilimsel oşinografik ça-
lışmalarda kullanılmak üzere gelişmiş ölçüm cihaz sistemleri
ile donatılacak. Su altı araştırmalarında kullanılmak üzere ıs-
lak ve kuru laboratuvarlar ile bilgisayar odası hazır hale geti-
rilecek. İncelemelerinde 3 bin metre derinliğe inecek teknik
kapasitesi bulunan araştırma gemisi, 11 bilim adamı ve 12
mürettebatla faaliyet gösterecek.
Boğazlar başta olmak üzere deniz kirliliğinin izlenmesi,
boru hatlarını gözlemleme, sismik çalışmalar, denizdeki fay-
ların görüntülenmesi, canlı yaşam alanlarının izlenmesi, tür
çeşitliliğinin gözlemlenmesi, kaza ve afetlere destek veril-
mesi ile ülkemizin uluslararası alanda temsili TÜBİTAK Mar-
mara Araştırma Gemisi’nin başlıca uygulama alanları arasın-
da yer alacak.
TÜBİTAK’ta Deniz
Araştırmaları Merkezi
kurulacak
Uluslararası sularda da çalışabilecek orta
büyüklükte ve güncel donanım özelliklerine
sahip TÜBİTAK Marmara, deniz araştırmaları-
na önemli katkılarda bulunacak. Bu amaçla
TÜBİTAK’ın Gebze’deki yerleşkesinde “Deniz
ve Denizcilik Konusunda Ulusal Uygulamalı
Deniz Araştırmaları Merkezi” kurulacak. Araş-
tırma altyapısından ise konuyla ilgili üniversi-
teler, kamu kuruluşları ve uluslararası araştır-
ma merkezleri yararlanacak. Bu araştırmalarla
ülkemiz deniz araştırmaları hedeflenen sevi-
yelere ulaşacak ve sonuçlar kamu yararına
kullanılacak.
TÜBİTAK Marmara’nın
araştırma alanları
Deniz Araştırmaları Mükemmeliyet Mer-
kezi ve buna bağlı olarak oluşturulacak “Ulu-
sal Deniz Araştırmaları Merkezi” bünyesinde-
ki deniz araştırma grubu kendi konusunda
uzmanlaşmış personelden oluşacak. Deniz
araştırma grubu; biyolojik oşinografi, kimya-
sal oşinografi ve fiziksel oşinografi çalışma
alanları temel olmak üzere şu konularda araş-
tırmalarda bulunacak:
• Kıyı ve körfez ekosistem çalışmaları
• Denizel çevre ve ekosistem sağlığı
• Kıyısal suların izlenmesi (durum/ kalite
tespiti)
• Kıyı Alanlarının Entegre Yönetimi
• Denizcilik Faaliyetlerinin denizel çevreye
etkileri
• Su ürünleri yetiştiriciliğinin denizel çevreye
etkileri
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...52