“Kullanılan mevcut gemiler doğal
kullanım ömürlerini tamamlamak
üzere"
Türkiye'de deniz araştırmalarını geliştirmek için en
çok ihtiyaç duydukları eksikliklerin başında insan kay-
nağı ve araştırma gemilerinin geldiğine işaret eden
Ergün, deniz araştırmalarının çoğunlukla birkaç üni-
versite ve bazı kamu kurumları tarafından yürütüldüğü-
nü ifade etti. Ancak bu araştırmaların sınırlı imkanlar-
la ve genellikle de kıyı denizlerinde yapıldığı bilgisini
veren Ergün, kullanılan mevcut gemilerin de doğal kulla-
nım ömürlerini tamamlamak üzere olduğunun altını çizdi.
Deniz araştırmalarının gelişmiş ülkeler düzeyinde ol-
ması için, Deniz Araştırmaları Mükemmeliyet Merkezi'nin
kurulmasının önemli bir aşama olacağını vurgulayan Er-
gün, şunları söyledi: “Böyle bir gelişme, diğer araştırma
merkezleriyle bilgi paylaşımı, uluslararası Deniz Örgütü
ve AB Çevre/Su Direktifleri'nde belirtilen kriterlere uyum
bakımından da gereklidir. Biz bu amaçla, TÜBİTAK Mar-
mara Araştırma Merkezi bünyesinde Deniz Araştırmaları
Merkezi'ni kurmaya karar verdik. Bu merkezde, ulusal ve
uluslararası deniz araştırmalarının yapılabilmesi için dona-
nımlı bir araştırma gemisine ve alt yapısına ihtiyaç olmuştur.
Gemide saha ölçüm, örnekleme ve analizlerini yapabilme-
yi ve deniz araştırmalarını çok disiplinli olarak gerçekleştir-
meyi hedefliyoruz. Böylece ülkemiz için sürekli güncel bir
veri tabanı oluşturacak, deniz çalışmalarında önemli olan
parametreleri akredite edecek, ölçüm ve örneklemeleri
gemi şartlarında ve güvenilir bir ortamda yapabileceğiz."
Şimdiye kadar dışarıdan temin edilen araştırma gemi-
lerini artık Türkiye'nin kendisinin de yapmaya başladığına
dikkati çeken Ergün, "İnşallah önümüzdeki süreçte sadece
kendimiz için değil dünyaya da ihraç edebilecek duruma
geleceğiz. Sadece yük gemisi değil, araştırma gemileri-
ni de yapabildiğimizi bu gemiyle göstermiş olduk" dedi.
6
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...52