TÜBİTAK BİLGEMYazılımTeknolojileri Araştırma Enstitüsü
(YTE) tarafından e-Dönüşüm kapsamındaki bilgi paylaşım-
ları ve e-Devlet Ölçümlemesi yapan uluslararası kuruluşlar
ile işbirliği çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Birleşmiş
Milletler Küresel e-Devlet Çalıştayı ve OECD e-Devlet Göster-
geleri Uluslararası Çalıştayı’na katılım sağlandı.
Bu kapsamda, e-Devlet konusunda ulusal görünürlüğün
arttırılması ve Türkiye’nin e-Devlet göstergelerine ilişkin
değerlendirmelerinin paylaşılması amacıyla Birleşmiş Mil-
letler UNPAN e-Devlet Gelişmişlik Endeksi Değerlendirmesi
konusunda Bahreyn-Manama’da gerçekleştirilen “Küresel
e-Devlet Uzmanları Çalıştayı”na katılım sağlandı. 17 Ülke
e-Devlet kapsamında Uluslararası
Çalışmalar Devam Ediyor
Temsilcisi, Birleşmiş Milletler, ITU ve UNESCO temsilci-
lerinin katılımı ile gerçekleşen çalışmada Türkiye adına
YTE yer aldı.
Fransa’daki OECD Konferans Merkezi’nde 19 Ülke
Temsilcisi, OECD, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve
Dünya Bankası temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştiri-
len etkinliğin amacı yatırım ve geri dönüşler bakış açısı
ile davetli ülke temsilcilerinin ve uluslararası kuruluş-
ların e-Devlet ölçümleme kriterlerine ilişkin görüş ve
önerilerinin alınması ve bunlara ilişkin bir modelin ge-
liştirilmesiydi. Çalıştayda, “Yatırımlar”, “Geri Dönüşler” ve
“Gelişen Eğilimler” eksenlerinde e-Devlet ölçümleme
kriterleri konusunda ülke temsilcilerinin görüş ve öne-
rileri ele alındı.
Gerçekleştirilen çalıştaylarda elde edilen bilgiler, de-
ğerlendirmeler ve iyileştirme önerileri Başbakanlık Müs-
teşarı Murteza Balcı’ya sunuldu. Ayrıca“Açık Devlet, Açık
Veri” konulu çalışma da Balcı’ya sunuldu.
Yapılan bu çalışmaların yanında, açık devlet ve açık
veri konusunda kamu kurumlarında farkındalığının
arttırılmasına yönelik bir panel düzenlenmesi gündem
alındı. Başbakanlık ve TÜBİTAK işbirliği ile düzenlenecek
olan bu panele ABD’den uzmanlar da davet edilecek.
Kalkınma Bakanlığı’nda gerçekleştirilen Ge-
nel Sekreterler toplantısında Kalkınma Ajansları
Yönetim Sistemi Projesi’ne yönelik bilgilendirme
sunumu yapıldı. Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Ge-
lişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme,
Değerlendirme ve Analiz Dairesi (İDAD) Başkanı
Kamil Taşcı’nın açılış konuşmasıyla başlayan ta-
nıtım sunumunda genel olarak, KAYS Projesi’nin
amaç, kapsam, takvim, geliştirme yöntemi ve
gerçekleştirilen faaliyetlerden bahsedildi. TÜBİ-
TAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Ens-
titüsü (YTE) tarafından yürütülen KAYS Projesi’ne
yönelik yapılan çalışmalar Genel Sekreterler tara-
fından memnuniyetle karşılandı.
KAYS Bilgilendirme Sunumu Yapıldı
50
1...,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 51,52