Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu /
Mart 2013
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Yardımlar
Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri
Araştırma Enstitüsü (YTE) tarafından yürütülen “Bütünleşik
Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi” kapsamında geliştirilen
2022 Yaşlı ve Özürlü Yardımları Modülü Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakıfları’nın (SYDV) kullanımına açıldı.
BÜTÜNLEŞİK Projesi, sosyal yardım süreçlerinin tek bir
merkezden yürütülmesini sağlayarak, sosyal yardım kararla-
rının etkinleştirilmesini ve yardımların ihtiyaç sahibi kişilere
en etkin şekilde ulaştırılmasını hedefliyor.
İlk meyvelerini Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımları Modülü
ile vermeye başlayan Projede bugüne kadar 7 farklı modül,
SYGM ve SYD Vakıfları’nın iş ve işlemlerini yürütebilmesi adı-
na kullanıma açıldı. Tüm SYD Vakıfları’nda hizmete sunulan,
2022 Yaşlı ve Özürlü Yardımları Modülü, 2022 Sayılı Kanuna
göreYaşlı ve ÖzürlüYardımı almaya hak kazanmış kişilere ya-
pılan yardım iş ve işlemleri yönetiminin yapıldığı modüldür.
Modül kapsamında kişilerin muhtaçlık durumlarının de-
ğerlendirilmesine yönelik işlemler de sistem üzerinden ger-
çekleştiriliyor. Yaşlı ve Özürlü Yardımları Modülü kapsamın-
da, yardım alan kişilerin sağlık
hizmetlerinden faydalanmasına
yönelik tescil işlemleri Sistem ta-
rafından belirlenip Sosyal Güven-
lik Kurumu’na iletiliyor. Bu modü-
lün kullanıma açılması ile birlikte
1.3 Milyon aktif aylık alan kişi bil-
gisi sisteme dâhil edildi.
Sistem üzerinden yapılacak
merkezi incelemeler ile 2022 ay-
lığı alan engelli ve yaşlı vatandaş-
ların sosyal güvencesi olmaması
gibi genel şartları kontrol ediyor.
Merkezi inceleme haricinde SYD
Vakıfları, Sosyal Yardım ve İnce-
leme Görevlileri tarafından 2022
aylığı alan kişilerin hanelerine ya-
pılacak olan ziyaretlerde ilgililerin
muhtaçlıkları yerinde incelenip,
sisteme kaydediliyor.
2022 Yaşlı ve Özürlü Yardımları Modülü
Kullanıma Açıldı
49
1...,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 50,51,52