48
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
(TİTCK)’nun desteği ile UME’nin ev sahipliğinde Medikal
Metroloji Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya kamu kurumları,
araştırma enstitüleri, üniversiteler, kalibrasyon laboratuvar-
ları, tıbbi cihaz üreticisi firmaların temsilcileri ve Sivil Top-
lum Kuruluşları’ndan yaklaşık 200 kişi katıldı. Çalıştayda;
Türkiye’de mevcut tıbbi cihazların kalibrasyon ve doğrula-
masında karşılaşılan sorunları belirlemek amacıyla TÜBİTAK
UME bünyesinde 2012 yılından beri yürütülen“Medikal Met-
roloji Fizibilite Projesi” kapsamında yapılan çalışmalar pay-
laşıldı.
Medikal Metroloji Çalıştayı
TÜBİTAK UME’de Düzenlendi
Sunumların ardından “Ülkemizde Medikal Metroloji’nin
Durumu ve Geleceği” konulu panel düzenlendi. Panele Dr.
Fatih Üstüner, Dr. Ercan Şimşek, Prof. Dr. İrfan Karagöz, Prof.
Dr. Osman Eroğul, Prof. Dr. Diler Aslan, Doç. Dr. Ahmet Cey-
han Gören ve Aynur Davut katıldı. TÜBİTAK yetkilileri tara-
fından UME’nin sağlık alanında teşhis ve tedavide kullanılan
cihazların güvenilirliğinin ve ölçüm izlenebilirliğinin sağlan-
ması konusunda çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.
TÜBİTAK UME Çalışanları
2023 Hedefini Belirlediler
“TÜBİTAK UME Strateji Çalıştayı - 2013” yöneticiler, labo-
ratuvar sorumluları ve kıdemli araştırmacıların katılımıyla
TÜSSİDE’de yapıldı.
Katılımcılar çalıştayda “Strateijk Planlama Faaliyetlerini”
gözden geçirerek Bu kapsamda mevcut durum analizi ya-
pıldı. UME vizyonu güncellendi. Çözüm odaklı yeni vizyon
olarak "Ölçüm Bilimi Alanında Dünya Çapında Çözüm Mer-
kezi Olmak" belirlendi.
Yeni vizyona bağlı olarak stratejik amaçlar ve stratejik
hedefler belirlendi. Bu kapsamda TÜBİTAK UME'nin 2023
yılında Avrupa’nın ilk beş, dünyanın ise ilk on metroloji ens-
titüsü arasında yer alması çalışanlar tarafından hedef olarak
benimsendi. Ayrıca çalıştayda yapılan beyin fırtınaları ile
UME’de yapılması planlanan yeni projeler, girilmesi öngörü-
len yeni ölçüm alanları, verilebilecek yeni hizmet çeşitlerine
ilişkin fikirler toplandı ve tartışıldı.
1...,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 49,50,51,52