Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu /
Mart 2013
L
aboratuvarlarda, yüksek riskli, tehlikeli biyolojik et-
kenler ve tüberküloz, buruselloz, kuş gribi, HIV, HBV
gibi aerosol formda yayılabilen patojenler ile korunaklı
biçimde çalışılabilecek. Böylelikle, hem hayvancılığı eko-
nomik yönden etkileyen hem de insan sağlığını tehdit
eden patojenik mikroorganizmaların teşhisi, bunların
oluşturduğu hastalıklara genetik dirençlilik ve hastalık-
lara yönelik korunma sistemlerinin geliştirilmesi üzerine
araştırmalar yürütülecek. Ayrıca yüksek patojenik ajanla-
rın hızlı ve güvenli teşhisinde kullanılacak kitlerin ve ko-
ruma amaçlı aşıların geliştirilmesi ile ülkemizin bu alan-
daki dışa bağımlılığı ortadan kaldırılarak ciddi ekonomik
kazanımlar sağlanacak.
Türkiye’de ilk kez TÜBİTAK Marmara Araştırma Mer-
kezi bünyesinde, Devlet Planlama Teşkilatı kaynağı ile
kurulan bu önemli laboratuvarlarda; Genelkurmay Baş-
kanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Savunma
Sanayii Müsteşarlığı, Sağlık Bakanlığı, Hıfzısıhha Enstitü-
leri, üniversitelerin tıp fakülteleriyle ortak çalışmalar yü-
rütülmesi ve bu kuruluşlara hizmet verilmesi planlanıyor.
Bu çalışmalar sonucunda geliştirilecek biyoteknolojik
ürünler, yeni biyoteknolojik KOBİ’lerin kurulmasına da
öncülük edecek.
2012 yılının Mart ayında, TÜV SÜD Cleancert GmbH
tarafından denetlenen ve Dünya Sağlık Örgütü’nün be-
lirlediği standartlarda çalıştığı belgelendirilen Biyogü-
venlik Seviye 3 Laboratuvarı, Türkiye’de Hayvan Ünitesi
de barındıran ilk ve tek sertifikalı laboratuvar olma özel-
liğini de taşıyor.
Doç. Dr. Fatıma Yücel ve ekibi tarafından kurulan Bi-
yogüvenlik Seviye 3 laboratuvarının açılışı, 14 Ocak 2013
günü, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Prof.
Dr. İbrahimDinçer, BaşkanYardımcıları, EnstitüMüdürleri
ve Enstitü Müdür Yardımcılarının katılımı ile gerçekleşti.
31
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...52