Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu /
Mart 2013
Eğiticilerin eğitimi ile işe başlanacağını söyleyen Ba-
kan Ergün, meslek liselerinde hem öğretmen kalitesini
artırma hem de materyal kalitesini, içeriği artırma çalış-
malarının devam ettiğini bildirdi. Özellikle girişimcilik
konusunu Türkiye'nin ekonomik ve sosyal sorunlarının
çözümü noktasında kilit olarak gördüklerini vurgulayan
Bakan Ergün, şunları söyledi: “Bizim mutlaka girişimci-
liğe, katma değere ihtiyacımız var. Bunu oluşturmakta
mesleki eğitim çok önemli rol oynayacaktır. Onun için
bu protokole önem veriyoruz. Bundan sonraki süreçte
kurumlarımız arasındaki eş güdümü en üst seviyede tut-
maya devam edeceğiz.”
15 Bin Yönetici ve Öğretmene
Eğitim Verilecek
Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ise, protokolle mesleki
ve teknik eğitimde 15 bin yönetici ve öğretmenin mes-
leki niteliklerinin, girişimcilik ve liderlik özelliklerinin
desteklenmesinin amaçlandığını belirtti. Son 10-11 yılda
eğitim sisteminde gerçekleştirilen değişimin temel ama-
cının da araştırıcı, yenilikçi, özgür düşünen, hayal eden
dolayısıyla da girişimcilik ruhuna sahip bireyler yetiştir-
mek olduğuna dikkati çeken Avcı, bunun için elverişli
bir ortam hazırlamanın, çocukların önlerindeki engelleri
kaldırmanın ve onları cesaretlendirmenin herkesin göre-
vi olduğunu kaydetti.
Cesaretin hayatı değiştirecek sihrini, önce anne baba-
ların sonra da öğretmenlerin ortaya çıkaracağını vurgu-
layan Avcı, bu nedenle öğretmenler ve eğitim yöneticile-
ri için mesleki gelişim, girişimcilik ve liderlik eğitimlerini
önemsediklerini ve bununla ilgili projeler başlattıklarını
söyledi. Bu kapsamda çeşitli kurs ve seminerler düzen-
lendiklerini, üniversiteler, STK'lar ve kamu kurum ve ku-
ruluşları ve özel sektörle iş birliği yaptıklarını ifade eden
Avcı, geçen yıl ocak ayında Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı ve TÜBİTAK iş birliğiyle mesleki ve teknik öğ-
retim öğrencilerine girişimcilik kültürü kazandırılması ve
bu yöndeki becerilerinin artırılması çalışmalarının başla-
tıldığını, bunun kısa vadedeki sonuçların bu iş birliğinin
önemini ve anlamını bir kat daha artırdığını kaydetti.
Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Öğrencilerimizin, gi-
rişimcilik ruhunu canlandıracak çalışmalar yaparken,
öğretmenlerimiz ve yöneticilerimizin eğitimiyle inşallah
bu zihniyet dönüşümünü çok daha hızlı ve etkin şekilde
gerçekleştirmiş olacağız. 2013-2015 yıllarında bu proto-
kolle eğitime alacağımız yöneticilerimiz ve öğretmen-
lerle birlikte mesleki ve teknik eğitimde 25 bin yönetici
ve öğretmenimizi eğitimden geçirmeyi amaçlıyoruz. Bu
protokol kapsamında düzenlenecek eğitimlerden 15 bin
öğretmen ve yöneticimiz faydalanacak, bunun yanında
10 bin meslek dersleri öğretmeni ve idarecisinin gelişim-
lerini de Bakanlığımız gerçekleştirecek."
Eğitim Programı 3 Yılda
Tamamlanacak
Protokol kapsamında MEB ile TÜBİTAK işbirliğinde 3
yıl içerisinde MEB'e bağlı, örgün ve yaygınmesleki eğitim
veren okul ve kurumlarda görev yapan 15 bin yönetici
ve öğretmene, haftalık 56'şar saat eğitim ve öğretim ve-
rilmesi planlanıyor. Bu kapsamda öğretmenlere "Öğret-
menlik ve Girişimcilik Eğitimi", yöneticilere ise "Liderlik
ve Girişimcilik Eğitimi" verilecek. Eğitim ve öğretimlerde
gruplar 30'ar kişiyi geçmeyecek. Akademisyenlerin veya
kamu kurum ve kuruluşlarından alan uzmanlarının eği-
tim görevlisi olarak görev almaları sağlanacak. Seminer-
lerin tamamı için 18 milyon 782 bin 105 TL'lik bir kaynak
oluşturulacak. Bu miktarın yüzde 53'ünü oluşturan 10
milyon TL'lik kısmı MEB tarafından, yüzde 47'lik kısmını
oluşturan 8 milyon 782 bin 105 TL'si ise TÜBİTAK tarafın-
dan karşılanacak.
15
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...52