Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu /
Mart 2013
Güncellendi
M
EB Başöğretmen Salonu’nda düzenlenen "İl-
köğretim ve Ortaöğretimde Bazı Derslerin
Öğretim Programlarının Güncellenmesi" konulu
basın toplantısına Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, TÜ-
BİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, MEB Müs-
teşarı Emin Zararsız, Temel Eğitim Genel Müdürü
Funda Kocabıyık, TalimTerbiye Kurulu Başkanı Emin
Karip ve Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk ka-
tıldı.
Öğretim programları
sadeleştirildi
Toplantıda konuşan Bakan Nabi Avcı, öğretim
programlarının gözden geçirilmesi amacıyla 2005
yılında köklü bir değişime gidildiğini, yapılan sade-
leştirmeye rağmen öğretim programlarının bugün
hala gereğinden fazla yoğun olduğunu söyledi. Ba-
kan Avcı, her şeyi öğretmeye çalışırken yoğun bilgi
yüklemesi sebebiyle öğrencilerin öğrenmede güç-
lük çektiğine işaret etti. Avcı,“Daha iyi öğretmek için
daha az ve öz ancak gerçekten hayatla ilişkili bilgi
ve beceri, değer ve tutumlara odaklanmak zorun-
dayız. Ancak öğretim programlarının içeriğinin sa-
deleştirilmesi ve seyreltilmesinde titiz bir çalışmayla
11
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...52