7
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Şubat 2013
Üstün yetenekli bireylerin
eğitimi konuşuldu
25. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun
gündemlerinden biri üstün zekalı çocukların
eğitimi konusuydu. Son üç BTYK toplantısın-
da da Türkiye’yi 2023 hedeflerine taşıyacak
insan kaynağının nitelikleri ve bu insan kay-
nağının nasıl yetiştirilebileceğine odaklanıl-
ması, Türkiye’nin bilim, teknoloji ve yenilik ile
insan kaynağına verdiği önemi vurguluyor.
25. BTYK’da Milli Eğitim Bakanlığı tarafın-
dan hazırlanan Üstün Yetenekli Bireyler Stra-
teji ve Uygulama Planı 2013-2017’nin detayla-
rı, MEB Müsteşarı Dr. Emin Zararsız tarafından
bir sunumla paylaşıldı. Sunumda; üstün ye-
tenekli bireylerin eğitimine dair modeller
ve Türkiye için önerilen yol haritası aktarıldı.
Strateji Planı ile bireylerin üstün yetenekleri-
nin gelişiminin desteklendiği, merak, öğren-
me ve yaratıcılığa zemin oluşturan öğrenme
ortamlarının geliştirilmesi hedefleniyor. Böy-
lelikle, üstün yetenekli bireylerin yetenek ve
özelliklerini tanıyarak potansiyellerini en üst
düzeyde kullanmaları ve geleceğin liderleri,
bilim insanları, sanatçıları ve sporcularının ye-
tiştirilmesi hedefleniyor.
Son 6 aydaki gelişmeler Yüksek Kurul ta-
rafından tartışıldı. BTYK’nın 25. toplantısında
altı yeni karar alındı. Ayrıca bir karar tamam-
lanarak sonuçlandırıldı.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...52