31
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Şubat 2013
atıldı
Katalogda yer alan MAM enstitüleri
projeleri şöyle:
Çevre Enstitüsü:
İklimDeğişikliği Kapsamın-
da Sanayide Teknoloji İhtiyaç Değerlendirmesi
ve Sera Gazı Azaltım Potansiyelinin Belirlenme-
si (poster), Deniz Araştırmaları Mükemmeliyet
Merkezi Alt Yapı Projesi (maket+poster)
Enerji Enstitüsü:
Kuvvetli Yer Hareketleri İz-
leme Sistemi (ürün+poster), 1 kWe Kesintisiz
Güç Kaynağı Uygulaması için Yüksek Sıcaklık
Yakıt Pilli Yakıt İşleme Sistemi (ürün+poster),
Biyokütle ve Kömür Karışımlarından Sıvı Yakıt
Üretimi (ürün+poster)
Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji
Enstitüsü:
Yem EndüstrisineYönelik Endüstri-
yel Enzim Üretimi (ürün+poster)
Gıda Enstitüsü:
Gıda Analizlerine Yönelik
Referans Malzeme Hazırlama ve Yeterlilik Test-
leri Düzenleme (ürün+poster), Ulusal Gıda
Kompozisyonunun Belirlenmesi ve Yaygın Sü-
rekli Paylaşım Sisteminin Oluşturulması (pos-
ter), İnstant Çay (ürün+poster), Zeytinli Bebek
Maması (ürün+poster)
Kimya Enstitüsü:
Hidrojen Yakıcı Palad-
yum Katalizörlerinin Üretimi (ürün+poster),
Karbondioksit Gazlı Patlatma Sistemi Kartuşu
(ürün+poster), Antrasen Esaslı Küçük Mole-
kül ve Polimerlerin Sentez ve Karakterizasyo-
nu, Elektrokimyasal ve Fotofiziksel Özellikleri,
OLED Uygulamaları (poster), Toplumsal Olayla-
ra Müdahale Amaçlı Gaz Mühimmatlarının Ge-
liştirilmesi (poster)
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...52