29
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Şubat 2013
Kadına Yönelik Şiddet Veri Tabanı
Projesi için Yurt Dışında
İncelemelerde Bulunuldu
A
ile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
tarafından yürütülen Kadına Yönelik Şiddet Veri Tabanı Projesi kap-
samında yurtiçi ve yurtdışında inceleme ziyaretleri gerçekleştirildi. Ziya-
retlere TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE)
yetkilileri de gözlemci olarak katıldı.
Yerinde inceleme çalışmalarının yurt içi ayağında Ankara İl Müdürlü-
ğü, Ankara İlk Kabul Merkezi, Ankara Kadın Konukevleri, Adalet Bakanlı-
ğı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Mahalli
İdareler Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ziyaret edildi.
Gerçekleştirilen toplantılarda bu kurumlar tarafından konuyla ilgili tutu-
lan veriler ve bu verilerin tutulduğu ortamlar hakkında bilgi alındı.
Yurtdışında kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin iyi uygulama-
ların yerinde incelenmesi amacıyla İspanya, İsveç ve ABD’ye yapılan ziya-
retlerle bu ülkelerde kadına şiddete yönelik gerçekleştirilen çalışmalara
gözlemci olarak katılım sağlandı. İspanya ziyareti sırasında Türk Büyükel-
çiliği, Sağlık, Sosyal Hizmetler ve Eşitlik Bakanlığı, İsveç’te gerçekleştirilen
yerinde inceleme çalışmalarında ise Polis Teşkilatı, Savcılık, Kadın ve Genç
Kızlar Barınma Evleri Örgütü, Çocuk ve Yaşları İşleri Bakanlığı, Kadın Koru-
ma İşleri Başkanlığı, Eğitim Bakanlığı ziyaretlerinde bulunuldu.
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı’nın organize ettiği eğitim
kapsamında NewYork, Washington D.C. Minneapolis ve Duluth şehirlerin-
de ilgili adli kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler yapıldı.
Özellikle tümdünyada kadına yönelik şiddetlemücadele konusunda adını
duyuran ve “eşgüdümlü toplum tepkisi”ne odaklanan Duluth Modeli ay-
rıntılı olarak incelendi.
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...52