28
Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi
(KAYS) Projesi Kullanıma Açıldı
K
AYS projesi ile ajansların kuruluş amaçları
doğrultusunda kurumsal işleyişin güçlen-
dirilmesine ve ana hizmet süreçlerine ilişkin
etkinliğin ve verimliliğin arttırılmasına yönelik
olarak modüler, bütünleşik ve merkezi bir bilgi
sistemi geliştiriliyor. Sistem ile Kalkınma Ajans-
ları tarafından sağlanan mali ve teknik destek-
lerin yönetiminin şeffaf, izlenebilir, hesap vere-
bilir ve güvenilir planlama, uygulama, izleme
ve değerlendirme süreçleri çerçevesinde ger-
çekleştirilebilmesi hedefleniyor.
Etkilediği kitle, uygulama alanı, üzerinde
yönetilen toplam kaynak, fonksiyon ve sonuç-
ları itibariyle Türkiye’de 2013 yılının en büyük
e-Devlet projelerinden birisi olmaya aday olan
KAYS projesi ile ilgili bilgilendirme sunumu ya-
pıldı. Sunuma BGYUGM Genel Müdürü Nahit
Bingöl, YTE Müdürü Dr. Murat Kahraman Gün-
gör ve Kalkınma Bakanlığı KAYS Proje Koordi-
natörü Muzaffer Açıkgöz katıldı.
2013 yılı için sistem aracılığıyla Türkiye’nin
26 bölgesinde 81 ilinde eş-finansman dahil 1
Milyar TL’nin üzerinde bir kaynağın harekete
geçirilmesi hedefleniyor. 15 Ocak 2013 itiba-
rıyla sisteme girişi yapılan toplam bütçesi 600
Milyon TL olan 78 Proje Teklif Çağrısı için tahmi-
ni yaklaşık 10 bin proje başvurusunun alınması,
bunlardan 1.500-2.000’inin desteklenmesi ön-
görülüyor.
17 Ağustos 2012’de başlayan ve 3,5 yıl sü-
recek olan KAYS projesinin hedef kitlesini Kal-
kınma Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, destek
programları başvuru sahipleri ve bağımsız
değerlendiriciler oluşturuyor. KAYS projesi;
destek programları yönetimi, proje başvurula-
rının alınması, değerlendirilmesi ve izlenmesi,
çalışma programları ve bütçenin yönetimi ve
izlenmesi, muhasebe işlemlerinin gerçekleşti-
rilmesi, ajans performanslarının izlenmesi, in-
san kaynakları yönetimi işlem ve süreçlerinin
otomasyonunu kapsıyor.
TÜBİTAKBİLGEMYazılımTeknolojile-
ri Araştırma Enstitüsü (YTE) tarafından
Kalkınma Bakanlığı, Bölgesel Geliş-
me ve Yapısal Uyum Genel Müdürlü-
ğü (BGYUGM), İzleme, Değerlendirme
ve Analiz Dairesi (İDAD) Başkanlığı ile
birlikte yürütülen Kalkınma Ajansları
Yönetim Sistemi (KAYS) Projesi’nin ilk
sürümü kullanıma açıldı.
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...52