27
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Şubat 2013
Geliştirilen ürün, projenin müşterisi olan
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tarafından
denenerek kömür üretimine uygun bulun-
du. Ancak sarf malzemesi olan ısıtıcı kimyasal
kartuşun ithal edilmesi ve çok pahalı olması
nedeniyle yaygın olarak kullanılamıyor. TÜBİ-
TAK MAM Kimya Enstitüsü ve Makina Kimya
Endüstrisi Kurumu tarafından yürütülen proje
kapsamında sarf malzemeleri Türkiye'de üre-
tilecek. Yerli üretim ile dışa bağımlılık ortadan
kaldırılacak ve maliyetler düşürülerek ekono-
mik kazanç elde edilecek.
Proje kapsamında geliştirilecek ürün, TTK
tarafından maden ocaklarında kömür kütleleri-
ni kırma amacıyla kullanılacak. Diğer kamu ve
özel kömür madeni işletmeleri de potansiyel
müşteriler arasında yer alıyor. Bunun yanında
taş ocaklarında ve tünel inşaatlarında kırma iş-
lemlerinde, çimento fabrikası, tahıl silosu veya
kimyasal madde tankı gibi depolama ortamla-
rında tıkanıklıkların açılmasını sağlayacak.
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...52