23
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Şubat 2013
laştırma pilot tesisi Kütahya Tunçbilek’te açıldı.
rulan tesis ile kalorisi düşük yerli kömürden
K
ömür gazlaştırma yöntemi kalitesi düşük
Türk linyitlerinin verimli bir şekilde değer-
lendirilmesi için önemli bir alternatif oluşturu-
yor. Gazlaştırma tesisi ile kömür, eksik oksijen
ortamında ve yüksek sıcaklıklarda gazlaştırı-
larak yanabilir gazlar içeren bir sentez gazına
dönüştürülüyor. Elde edilen bu sentez gazı,
entegre çevirimlerle yaklaşık yüzde 50 verimle
doğrudan elektrik elde etmede kullanılabilece-
ği gibi ileri kimyasal prosesler ile katma değeri
yüksek sıvı yakıta veya kimyasallara dönüştürü-
lebiliyor.
2008 yılında gazlaştırma ile ilgili Ar-Ge faa-
liyetlerine başlayan Türkiye Kömür İşletmeleri
(TKİ) Genel Müdürlüğü, Kütahya’daki Garp Lin-
yitleri İşletmesi (GLİ) Müessesesi bünyesinde
gazlaştırma pilot tesisi kurdu. 2011 yılından iti-
baren TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü TKİ’ye bu
tesisi çalıştırma ile ilgili destek vermeye başladı.
Başlatılan proje kapsamında tesis tasarımı göz-
den geçirildi. EN 60079 standardına göre tehli-
keli bölge sınıflandırması yapılarak, kömür bes-
Üretilecek
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...52