Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Ocak 2013
Parçalı Ormanlar
Biyolojik­çeşitliliği­olumsuz­etkileyen­en­önemli­etkenlerden­biri­insan­nüfusunun­hızlı­artışı.­Nüfus­artışı,­beraberinde­endüstriyel,­kentsel,­tarımsal
etkinlikleri­ve­bu­etkinliklerin­olumsuz­yönlerini­getirir.­Bu­etkinlikler­türlerin­doğal­yaşam­alanlarının­bozulmasına,­istilacı­türlerin­yeni­ortamlara
girmesine,­doğal­toplulukların­aşırı­kullanılmasına,­besin­zincirinin­bozulmasına­neden­olur.­Biyoçeşitliliğin­azalmasında­en­büyük­etki­doğal­yaşam
alanlarının­bozulmasından­kaynaklanır.
Demirağ’ın
Uçakları
1936-1944
“Avrupa’dan,­Amerika’dan­lisanslar­alıp­uçak­yapmak­kopyacılıktan­ibarettir.­Demode­tipler­için­lisans­verilmektedir.­Yeni­icat­edilenler­ise­bir­sır­gibi,
büyük­bir­kıskançlıkla­saklanmaktadır.­Binaenaleyh­kopyacılıkla­devam­edilirse,­demode­şeylerle­beyhude­yere­vakit­geçirilecektir.­Şu­halde­Avrupa­ve
Amerika’nın­son­sistem­tayyarelerine­mukabil,­yepyeni­bir­Türk­tipi­vücuda­getirilmelidir.”
1...,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 52