TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi’nde
Bu Ay...
Yaşamın Barkodu
Süpermarket raflarını dolduran her ürün barkod adını verdiğimiz, o ürüne özgü tüm
bilgileri içeren özel bir kimlik belgesi taşıyor. Her canlının kimliğini DNA belirlediğine göre
acaba türleri birbirinden ayıracak bir DNA barkodu söz konusu olabilir mi? Bir de buna
akıllı telefonlarımıza takacağımız mini DNA analiz cihazı eklenirse? Bilim kurgu filmlerine
özgü gibi görünen bu senaryonun ilk adımları atılmış durumda. Bu teknoloji sayesinde
yakın bir gelecekte gıda sahtekârlıkları geçmişte kalacak.
Yıldız Patlamaları:
Süpernovalar
Yeşil­mavi­muhteşem­Dünyamız,­oluşumunu­ve­üzerinde­yaşam­olmasına­izin­veren­kimyasal­içeriğini,­en­az­5­milyar­yıl­önce­yani­ömrünün­son­deminde
sönüp­de­sessiz­sakin­bir­cüce­olmak­yerine,­kendini­içten­içe­yakarak­en­ağır­elementleri­oluşturup­sonunda­patlayan­büyük­bir­yıldıza­borçlu.­O­ölen
yıldızın­yerçekimi­altında­çöken­merkezi,­artık­soğuk­bir­karadelik­veya­nötron­yıldızı.­Nerede­olduğu­bilinmez,­ama­hayatımızı­artığı­olduğumuz­o
yıldıza­borçluyuz.­
1...,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 51,52