Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Aralık 2012
TÜİK tarafından gerçekleştirilen 2011 yılı Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması sonuçlarına göre; Türkiye’de Ar-Ge harcamaları
2011 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20,4 artarak 11,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Ar-Ge Harcamalarının GSYİH’ye
oranı yüzde 0,86, Tam Zaman Eşdeğer (TZE) Ar-Ge personeli 92.801, TZE araştırmacı sayısı da 72.109 olarak açıklandı.
Gayri Safi Yurt İçi Araştırma ve Geliştirme Harcaması
2011 yılı Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması sonuçlarına göre kamu kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve özel sektördeki anket
sonuçları ile devlet üniversitelerinin bütçe ve personel dökümlerine dayalı olarak Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge
Harcaması 2011 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20,4 artarak 11,2 milyar TL olarak hesaplandı. Türkiye’de Gayri Safi
Yurtiçi Ar-Ge harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) içindeki payı yüzde 0,86’dır. Bu oran 2010 yılında yüzde
0,84’tü.
Sektörlere göre Gayri Safi Yurt İçi Ar-Ge Harcaması ve Finans
Kaynakları
2011 yılında Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamalarının yüzde %45,5’i yükseköğretim, yüzde 43,2’si özel sektör ve yüzde
11,3’ü kamu sektörü tarafından gerçekleştirildi.
Ar-Ge harcamaları, finanse eden sektörler kapsamında incelendiğinde; 2011 yılında harcamaların yüzde 45,8’i özel
sektör, yüzde 29,2’si kamu sektörü, yüzde 20,8’i yükseköğretim sektörü, yüzde 3,4’ü yurt içi diğer kaynaklar ve yüzde 0,7’si
yurtdışı kaynaklar tarafından karşılandı.
Ar-Ge Personeli Sayısı
2011 yılında TZE cinsinden toplam 92.801 Ar-Ge personeli, 72.109 araştırmacı çalıştı. Bir önceki yıla göre TZE cinsinden
Ar-Ge personeli sayısındaki artış yüzde 13,5’tir. Sektörler itibarı ile dağılıma bakıldığında, TZE cinsinden toplam Ar-Ge
personelinin 2011 yılında yüzde 48,9’u özel sektörde, yüzde 38,4’ü yükseköğretim sektöründe ve yüzde 12,7’si kamu
sektöründe bulunmaktadır. 2011 yılında istihdam edilen 10.000 kişiye düşen TZE Ar-Ge personeli sayısı 38, araştırmacı
sayısı 30 kişidir.
Ar-Ge Harcamaları ve Ar-Ge Personelinin Bölgesel Dağılımı
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1.Düzeye göre 2011 yılında Ar-Ge harcamalarının en yüksek olduğu bölge
yüzde 28,2 ile Batı Anadolu Bölgesi (TR5) iken, bunu yüzde 20,8 ile Doğu Marmara (TR4) ve yüzde 19,2 ile İstanbul (TR1)
Bölgesi takip etmektedir.
Ar-Ge personel sayısına göre ise yüzde 23,7 ile Batı Anadolu Bölgesi (TR5) ilk sırada yer almaktadır. Bu bölgeyi yüzde 21,7
ile İstanbul (TR1) ve yüzde 15,1 ile Doğu Marmara (TR4) Bölgeleri izlemektedir.
2011 Yılı Ar-Ge
Faaliyetleri Anketi
Sonuçları Açıklandı
27
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...52