kinliği
1.1.
Bilimsel yayın sayısı
1.2.
Atıf sayısı
1.3.
Ar-Ge ve yenilik destek programlarından alınan proje sayısı
1.4.
Ar-Ge ve yenilik destek programlarından alınan fon tutarı
1.5.
Ulusal ve uluslararası bilim ödülü sayısı
1.6.
Doktoralı mezun sayısı
Birinci boyuta veri sağlayan Bakanlıklar/Kurumlar:
TÜBİTAK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, TTGV, YÖK, TÜBA
Boyut 1: Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği (
Ağırlık Oranı: %20
)
2.1.
Patent başvuru sayısı
2.2.
Patent belge sayısı
2.3.
Faydalı model/endüstriyel tasarım belge sayısı
2.4.
Uluslararası patent başvuru sayısı
İkinci boyuta veri sağlayan Bakanlıklar/Kurumlar:
TPE
Boyut 2: Fikri Mülkiyet Havuzu (
Ağırlık Oranı: %15
)
3.1.
Üniversite-sanayi işbirliğinde yapılan Ar-Ge ve yenilik projeleri sayısı
3.2.
Üniversite-sanayi işbirliğinde yapılan Ar-Ge ve yenilik projelerinden alınan fon tutarı
3.3.
Uluslararası işbirliği ile yapılan Ar-Ge ve yenilik proje sayısı
3.4.
Uluslararası Ar-Ge ve yenilik işbirliklerinden elde edilen fon tutarı
3.5.
Dolaşımdaki öğretim elemanı/öğrenci sayısı
Üçüncü boyuta veri sağlayan Bakanlıklar/Kurumlar:
TÜBİTAK, YÖK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, TTGV
Boyut 3: İşbirliği ve Etkileşim (
Ağırlık Oranı: %25
)
4.1.
Lisans ve lisansüstü seviyesinde girişimcilik, teknoloji yönetimi ve inovasyon yönetimi ders sayısı
4.2.
Teknoloji Transfer Ofisi, teknopark, kuluçka merkezleri ve TEKMER’lerin yönetiminde tam zaman
çalışan kişi sayısı
4.3.
Teknoloji Transfer Ofisi yapılanmasının varlığı
4.4.
Üniversite dışına yönelik düzenlenen girişimcilik, teknoloji yönetimi ve inovasyon yönetimi
eğitimi/sertifika programı sayısı
Dördüncü boyuta veri sağlayan Bakanlıklar/Kurumlar:
YÖK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
KOSGEB
Boyut 4: Girişimcilik ve Yenilikçilik Kültürü (
Ağırlık Oranı: %15
)
5.1.
Akademisyenlerin teknoparklarda, kuluçka merkezlerinde, TEKMER’lerde ortak veya sahip
olduğu faal firma sayısı
5.2.
Üniversite öğrencilerinin ya da son beş yıl içinde mezun olanların teknoparklarda, kuluçka
merkezlerinde, TEKMER’lerde ortak veya sahip olduğu faal firma sayısı
5.3.
Akademisyenlerin teknoparklarda, kuluçka merkezlerinde, TEKMER’lerde ortak veya sahip
olduğu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı
5.4.
Lisanslanan patent/faydalı model/endüstriyel tasarım sayısı
Beşinci boyuta veri sağlayan Bakanlıklar/Kurumlar:
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, YÖK,
KOSGEB, TPE
Boyut 5: Ekonomik Katkı ve Ticarileşme (
Ağırlık Oranı: %25
)
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Kasım 2012
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...48