31
Yükseköğretim Araştırma Merkezlerinde
Yeni Dönem Başlıyor
AytaçKaya
Yükseköğretim Araştırma Merkezlerinde yeni bir dönem
başlatan protokol, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün,
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr.
Yücel Altunbaşak arasında imzalandı. Protokol ile yükseköğretim
kurumları bünyesindeki mevcut ve kurulacak araştırma
merkezlerinin sınıflandırılması, performanslarının ölçülmesi,
izlenmesi ve değerlendirilmesi yapılarak, daha etkin kullanımı ve
sürdürülebilirlikleri sağlanacak.
Protokol kapsamında yapılacak işler şunlar:
Yükseköğretim kurumları bünyesindeki araştırma merkezlerinin
özel sektör ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde
çalışmaları, yönetimi, sürdürülebilir finansmanı, insan kaynağı
istihdamının sağlanması
Araştırma merkezlerinin performanslarının izlenmesi ve
değerlendirilmesiyle ilgili ilkelerin belirlenmesi,
Araştırma merkezlerinin Ulusal Araştırma Merkezi, Tematik İleri
Araştırma Merkezi ve Merkezi Araştırma Laboratuvarı olarak
sınıflandırılması,
Merkezlerin saha ziyaretleri sürecinin planlanması ve uygulanması,
Yükseköğretim kurumları bünyesindeki araştırma merkezlerinin
nicel değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi,
Nicel değerlendirme kriterleri kapsamında yükseköğretim kurumları
bünyesindeki araştırma merkezlerinin veri envanterinin oluşturulması,
Saha ziyaretleri ve nicel değerlendirme kriterleri kapsamında
gerekli değerlendirmenin yapılarak Araştırma Merkezi Teknik
Değerlendirme Raporu’nun oluşturulması,
Yükseköğretim Kurumları Araştırma Merkezlerinin Akredite olmuş
merkezlerin performansının sürdürülebilirliğinin izlenmesi ve
değerlendirilmesi.
Bilim,
Sanayi
ve Teknoloji
Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve
TÜBİTAK arasında Yükseköğretim
Kurumları AraştırmaMerkezlerinin
Performansının İzlenmesi
ve
Yeterlik Değerlendirmesi Hakkında
İşbirliği Protokolü imzalandı.
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...56