1003
Araştırmacılarımızı, yeni program kapsamında hazırlayacakları projeleriyle Türkiye’nin öncelikli
alanlarına katkı yapmaya davet ediyoruz…
1003 ProgramınınYenilikleri
Her öncelikli alana özgü çağrı programı
Çağrı esaslı proje başvuruları
İki aşamalı başvuru ve değerlendirme sistemi
Küçük, orta, büyük ölçekli projeler
Proje ölçeğine göre 2.500.000 TL’ye kadar bütçe destekleri
Birden fazla kuruluşun katılımını sağlayan çok ortaklı
projeler
Farklı kuruluşlardan farklı disiplinlerde proje ekipleri
Her bir proje ekibi için ayrı hesaplanan, artırılmış PTİ’ler
Katılımcı kuruluşlar için ayrı hesaplanan kurumhisseleri
İlgili paydaşlarla proje çıktılarının paylaşımı için bütçe
ödeneği
Artırılmış yurt içi-yurt dışı seyahat ödenekleri
Üniversite-sanayi işbirliği ve katılımı
Yeni kurulan üniversitelerin katılımını teşvik
Yurt dışından araştırmacı getirebilme imkânı
EN01- Enerji Öncelikli Alanı Kömür Teknolojileri Çağrı
Programı kapsamında bu ay ilk çağrıya çıkıldı.
Ayrıntılıbilgive1003programıtanıtımsunumuiçin:
TÜBİTAK’tanYüzde 100 Hibe
1003 kodlu destek programı kapsamında ilk aşamada kömür
teknolojileri konusunda çağrıya çıkıldığını açıklayan Demir, Ar-Ge
projelerine 2,5milyon liraya kadar destek sağlayacaklarını belirtti.
Demir, “Destek kapsamında üniversite-sanayi işbirliğini teşvik
etmek amacıyla bu projelerde özel sektör de yürütücü olarak yer
alabilecek. Araştırmacılaraönemli teşvikler verilecek. Araştırmacılar
tek başına veya farklı üniversitelerden birkaç isimle veya özel
sektörle bir araya gelerek 1003 programına başvurabilecekler. Bu
program kapsamında yurt dışından evrensel araştırmacılar da
Türkiye’ye getirilebilecek.” dedi.
Kamu Kuruluşları ile Ar-Ge İşbirliği
UBTYS’ye bağlı kalmak koşuluyla farklı kamu kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapılacağına değinen ARDEB
Başkan Vekili Demir, şunları söyledi: “Farklı kamu kuruluşlarıyla eş finansman yoluyla da 1003 destek
mekanizması ile çağrıya çıkacağız. Kamu kuruluşları, kendi ihtiyacı olan alanlarda yapılacakAr-Ge projelerinin
değerlendirilmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılmasındaTÜBİTAK’ındeneyiminden faydalanacak. Bu kapsamda
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) ile çağrıya çıkıldı. Milli Eğitim Bakanlığı ile Fatih Projesi kapsamında
bilişim konusunda çağrıya çıkılacak. Sağlık Bakanlığı ile de aynı amaçla çalışmalar devam ediyor.”
Bor alanında Çağrıya Çıkıldı
Ülkemizde bora dayalı sanayinin gelişmesi, yaygınlaşması ve ülke ekonomisine daha fazla katma değer
sağlayabilecek bor pazarının oluşması için 1003 kodlu destek programı kapsamında çağrıya çıkıldı. Yeni bor
ürünlerinin geliştirilmesi ve yaygın kullanım alanlarının araştırılmasına yönelik öngörülebilir ve belirgin
ticarileşme potansiyeli olanAr-Ge projelerinindesteklenmesi bu çağrı konusunun temel amacını oluşturuyor.
Bu amaç doğrultusunda, uygulamaya yönelik yeni ve özellikli bor ürünlerinin geliştirilmesi, yerli kaynakların
yoğun kullanıldığı üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, bor ürünleri için yaygın kullanımı sağlayacak pazar
imkanı geniş yeni kullanım alanlarının bulunması hedefleniyor.
ARDEB, “Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi” çerçevesinde belirlenen
ülkemizin öncelikli bilim/teknoloji alanlarında, sonuç odaklı, izlenebilir
hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten, Ar-Ge
projelerini 1003-Programı kapsamında destekleyecek.
22
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...56