TÜBİTAK Bülten - Sayı 219 - Mart 2020 - page 9

9
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
COVID-19 ile Mücadele Çağrısına Büyük
İlgi: 1 Haftada 444 Başvuru Gerçekleşti
26 Mart tarihinde açılan ve 2 Nisan’da saat 23:59’da kapa-
nan COVID-19 Çağrısına, 446 firma 444 projeyle başvurdu.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak belirle-
nen yeni tip koronavirüs (COVID-19) tüm dünya gibi ülke-
mizi de etkisi altına aldı. Bu acil durum karşısında TÜBİTAK,
desteklerini, yeni tip koronavirüsün teşhis ve tedavisinde
kullanılabilecek ürünler ile hastalıkların önlenmesinde etkili
koruyucu ürünlerin geliştirilmesi ve destek süreçlerine iliş-
kin uygulamalara yönelik projelerin desteklenmesi amacıy-
la, TÜBİTAK’ınmevcut desteklerine ek olarak özel, hızlı açılan
“COVID-19 İle Mücadeleye Yönelik Çağrı”ya beklenenin çok
üstünde başvuru yapıldı.
Çağrıya başvuran 444 proje, COVID-19 mücadelesi kapsa-
mında, yeni tip koronavirüsün teşhis ve tedavisinde kullanı-
lan koruyucu ürünler, hızlı ve güvenilir ölçüm yapan tanı kit-
leri, tedavide kullanılabilecek ilaç, cihaz, yazılım, hasta takip
uygulama konularını kapsamaktadır.
COVID-19 Mücadelesinde TÜBİTAK, 26 Mart 2020 Tarihin-
de, Mevcut Desteklerine Ek Olarak Özel Hızlı Destek Çağrı-
sına Çıkmıştı
TÜBİTAK 1507 kodlu“KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Progra-
mı” çerçevesinde açılan söz konusu özel Çağrı kapsamında,
COVID-19’un teşhis ve tedavisinde kullanılan ürünler, ortam
koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlar ile hastalık-
ların önlenmesinde etkili koruyucu ürünlerin geliştirilme-
sine yönelik aşağıda örnekleri verilen konularda sunulacak
Ar-Ge projelerine hızlı destek verileceği açıklandı:
• Dezenfektanlar
• Maske
• Koruyucu kıyafetler
• Doğrulama ölçütleri (duyarlılık, özgüllük, doğruluk, ke-
sinlik, doğrusallık) uluslararası kabul görmüş sınırlar içerisin-
de olan tanı kitleri
• Yoğun bakım ünitelerinde kullanılan cihazlar
• Ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlar
• İlaç
• Aşı
• Salgının doğrudan veya dolaylı sonuçlarına etki edebile-
cek bilişim uygulamaları
Bu konuların dışında, çağrıya yeni tip koronavirüs müca-
delesi ile ilişkili olabilecek her türlü proje başvurusu sunabil-
me olanağı da getirildi.
26Mart 2020’de açılan çağrı, 2Nisan 2020 tarihinde kapandı.
TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Uygula-
ma Esaslarının 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) ben-
dinde belirtilen “Program kapsamında KOBİ ölçeğindeki iş-
letmelerin en az ikisi ortaklı başvuru olmak kaydıyla ilk beş
projesinin desteklenmesi”kısıtı bu çağrıda uygulanmadı. Bu
çağrı kapsamında desteklenecek projelerin süresi en fazla 9
ay olabilecek. Süre uzatımı talepleri kabul edilmeyecek.
Çağrı Duyurusuna
files/18842/1507-cagri_duyurusu-covid19-ile-mucadele.
pdf
sayfasından ulaşabilirsiniz.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...32
Powered by FlippingBook