TÜBİTAK Bülten - Sayı 219 - Mart 2020 - page 8

8
Bülten
2020
MART
Koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı bilim ve teknoloji
odaklı süreçlerde “birlikte başarmak” yaklaşımıyla, TÜBİTAK
COVID-19 interaktif web portalı açıldı.
Bilimin ve teknolojinin gücünden en üst seviyede fayda-
lanmak amacıyla oluşturulan interaktif portalda, Covid-19
ile ilgili ülkemizin yetkinliklerine, güncel bilgilere, akademik
araştırma ve makalelere yer veriliyor. Portalda, araştırmacı-
lara özel bir de bölüm oluşturuldu. Ülkemizde bu konuda
çalışan tüm araştırmacılar; bilgi, tecrübe ve veri paylaşımını
bu portal üzerinden yapabilecek.
Güncel istatistiklere, güncel bilimsel gelişmelere, akade-
mik ve endüstriyel yetkinliklere, bilimsel kaynaklara, proje
çağrı duyurularına, bilgi paylaşımına
adresinden ulaşılabilecek.
Türkiye’nin COVID-19 İnteraktif Web Portalı Yayında!
T ü r k i y e ’ n i n C O V I D - 1 9 İ n t e r a k t i f W e b P o r t a l ı Y a y ı n d a !
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...32
Powered by FlippingBook