TÜBİTAK Bülten - Sayı 219 - Mart 2020 - page 6

6
Bülten
2020
MART
lütfen müsterih olsun, bu süreç geçene kadar yanlarında
olmaya, onların sıkıntılarını hafifletmek için çalışmaya de-
vam edeceğiz” diye konuştu. Aşı ve ilaç geliştirme projele-
rindeki temel araştırmalara TÜBİTAK’ın liderlik ettiğini dile
getiren Varan, bu alanda koronavirüsle ilgili ilk toplantının
virüs Çin sınırları içindeyken yapıldığını ifade etti.
Varank, Türkiye’de aşı ve ilaç konusunda çok önemli yet-
kinlikler bulunduğuna işaret ederek, geçen yıl başlatılan
‘’TÜBİTAK 1004 Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı’’ kap-
samında aşı ve ilaç araştırma gruplarının oluşturulduğunu
belirtti. Sürecin en hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi
için TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Ens-
titüsünün koordinasyonunda COVID-19 alt platformunu
kurduklarını ifade eden Varank, şunları kaydetti: “Hocaları-
mızın devam eden projelerinden bu virüse karşı dönüştü-
rülebilecek olanlar ve çok hızlı bir şekilde netice alabilece-
ğimiz yenilikçi yaklaşımlar belirlendi. COVID-19 Platformu
altında 7 farklı aşı projesi ile hem kimyasal hem de biyo-
teknolojik yöntemlerin uygulanacağı 7 farklı ilaç geliştir-
me projesi yer alıyor. Birazdan dinleyeceğimiz akademis-
yenlerimiz, COVID-19’la mücadeleye yönelik projelerini
dünyada eşine az rastlanır bir şekilde çok kısa bir sürede
dönüştürerek devreye aldılar. Bu ulvi amaç için 24 üniver-
site, 8 kamu Ar-Ge birimi ve 8 özel sektör kuruluşundan
yüzlerce araştırmacı üstün bir gayretle çalışıyor.”
Varank, yetenekler ve kabiliyetlerin tek bir hedefe odak-
landığını vurgulayarak, platform bünyesinde bu virüsle
etkin mücadeleyi mümkün kılma potansiyeline sahip her
türlü yöntemlerin deneneceğini söyledi. Yapılacak pro-
jelerle aşı ve ilaçların deney hayvanlarında etkinlik ve
toksisite analizlerinin tamamlanacağını anlatan Varank,
sonraki aşamada tüm sonuçların, ivedilikle klinik deneme-
lerin yapılabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığına bağlı Tür-
kiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına aktarılacağını anlattı.
Varank, projelere ilişkin destek süreçlerinin başladığının
altını çizerek, “Gerekirse bakanlığımızın tüm kaynaklarını
C O V I D - 1 9 T ü r k i y e P l a t f o r m u , A ş ı v e İ l a ç G e l i ş t i r m e S a n a l K o n f e r a n s ı D ü z e n l e d i
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...32
Powered by FlippingBook