TÜBİTAK Bülten - Sayı 219 - Mart 2020 - page 5

5
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
öncü aktörler haline geleceğini belirterek, şöyle konuş-
tu: “Tüm insanlığın beklentisi, bu salgının sona ermesi ve
bilimsel çözümlerin ortaya çıkması. Maalesef, uluslararası
kuruluşlar şu ana kadar salgın konusunda işlevsiz kaldı. Kü-
resel çalışmalara öncülük ve koordine etmede elini taşın
altına koyamadılar. Hatta ve hatta temel sağlık ihtiyaçları
açısından durumu görece kötü ülkelerin, üyesi oldukları
birlikler tarafından yalnız bırakıldıklarını görüyoruz. Evet,
birkaç ay öncesinden çok farklı bir dünya düzeninde ya-
şıyoruz.”
Türkiye’nin etkin araştırma geliştirme altyapıları ve yet-
kin bilim insanlarıyla koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştir-
me çalışmalarına küresel katkılar vermek için kolları sıvadı-
ğını vurgulayan Varank, son dönemde başta sağlık olmak
üzere birçok alanda fiziki altyapısını güçlendirmiş bir ülke
olmanın avantajını salgın tehdidiyle mücadelede yaşaya-
rak gördüklerini söyledi. Bakan Varank, devletin hem sal-
gının yayılımını engellemek hem de oluşan yeni sosyal
durumları yönetmek için tüm imkânlarını seferber ettiğini
kaydederek, tüm bakanlıkların ve kurumların Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tam bir koordi-
nasyon içinde çalıştığını vurguladı. Bu sürecin en başından
beri emekçilerin işini kaybetmemesi, her hanenin gelir
seviyesinin korunması, temel ihtiyaçların karşılanması ve
tüm vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu anda sağlık hiz-
metlerine erişebilmesinin asla taviz verilmeyecek temel
alanlar olduğuna değinen Varank, üretimde sürekliliği te-
min etmek adına en küçüğünden en büyüğüne varıncaya
kadar tüm işletmelerin yanında olmaya azami gayret gös-
terdiklerini kaydetti.
“Aşı ve İlaç Geliştirme Projelerindeki Temel Araştırmalara
TÜBİTAK Liderlik Ediyor”
Varank, bakanlık olarak, salgın küresel boyuta ulaşmadan
önce çalışmalara başladıklarını belirterek, “Şu an bu salgı-
nın tüm küresel etkilerini yakından takip ediyor, gelecek
projeksiyonlarımızı oluşturuyoruz. Ben buradan tekrar altı-
nı çizerek şunu söylemek istiyorum. Bütün vatandaşlarımız
Geliştirme Sanal Konferansı Düzenledi
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...32
Powered by FlippingBook