TÜBİTAK Bülten - Sayı 219 - Mart 2020 - page 11

11
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
COVID-19 Salgını Nedeniyle Bazı Programlarımızın Başvuru
Tarihleri Uzatıldı; Rapor Gönderim Tarihleri Ertelendi
• 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Baş-
vuruTarihleri Uzatıldı
Kurumumuz tarafından yürütülmekte olan 2242 Üniversite
Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları başvuru tarihleri gelen
yoğun talepüzerine
6Nisan2020
saat
17.30
’a kadar uzatılmış-
tır.
Başvurularınızı bu tarihe kadar
e-bideb.tubitak.gov.tr
adre-
sinden gerçekleştirebilirsiniz.
• TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması Başvu-
ru Süresi Uzatıldı
Covid-19 salgını tehlikesine karşı üniversitelerimizde eğitime
ara verildiğinden, üniversite öğrencilerimizin katılım sağladığı
TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması başvuru
süresi
10Nisan 2020
tarihine kadar uzatılmıştır.
• TÜBİTAK BİDEB Eğitim Burs Programları Başvuru Tarihleri
Uzatıldı
TÜBİTAK BİDEB Eğitim Burs Programları başvuru tarihleri
COVID-19 salgını tehlikesine karşı alınan tedbirler doğrultusun-
da üniversitelerimizde eğitime ara verildiğinden uzatıldı.
COVID-19 salgını tehlikesine karşı alınan kamusal tedbirler
doğrultusunda üniversitelerimizde eğitime ara verildiğinden;
• 2205 - Lisans Burs Programı
• 2210-A Genel Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı
• 2210-B Sosyal Bilimlere GeçişYüksek Lisans Programı
• 2210-CYurt İçi Öncelikli Alanlar Yüksek Lisans Burs Programı
• 2210-DYurt İçi SanayiyeYönelikYüksek Lisans Burs Programı
• 2210-E DoğrudanYurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı
• 2211-A Genel Yurt İçi Doktora Burs Programı
• 2211-B Sosyal Bilimlere Geçiş Doktora Programı
• 2211-CYurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı
• 2211-E DoğrudanYurt İçi Doktora Burs Programı
başvuruları
10Nisan2020tarihine (saat17:30)
kadar uzatıldı.
• BİDEB 2214/A ve 2219 Programları 2020 Yılı 1. Dönem Baş-
vuruları Uzatıldı
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafın-
dan yürütülen 2214/A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs
Programı ve 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs
Programı 2020 yılı 1. dönem başvuruları, COVID-19 salgını teh-
likesine karşı alınan kamusal tedbirler nedeniyle
30/04/2020
tarihine kadar uzatılmış olup, gelişmeler kapsamında tekrar de-
ğerlendirilebilecektir.
Başvurular
ebideb.tubitak.gov.tr
adresinden yapılacaktır.
• ARDEB, TEYDEB ve BİDEB Rapor Gönderim Tarihleri Üç Ay
Ertelendi!
Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB), Yenilik
Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) ve Bilim İnsanı Destek
Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından desteklenerek yürür-
lüğe giren projeler kapsamında 30 Haziran 2020 tarihine kadar
gönderilmesi gereken Gelişme/Sonuç/Dönem Raporlarının
son gönderim tarihleri, Ülkemizde ortaya çıkan Koronavirüs
(COVID-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında
üç ay
ertelendi.
Söz konusu raporların güncellenen tarihler doğrultusunda
gönderilmesi hususunda gereken hassasiyetin gösterilmesi
beklenmektedir.
• ERA-NET SusCrop 1. Aşama BaşvuruTarihleri Güncellendi
SürdürülebilirTarımsalÜretimkonuluERA-NETprojesi (SusCrop)
kapsamında 10/02/2020 tarihi itibariyle açılan uluslararası ortak
proje çağrısı başvuru tarihleri; COVID-19 pandemisi nedeniyle
aşağıdaki gibi güncellendi:
1. aşama önerilerinin Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması
için son tarih:
28/04/2020 (13:00 CEST)
1. aşama önerilerinin ulusal başvuru sürecinin
(uidb-pbs.tu-
bitak.gov.tr)
tamamlanması için son tarih:
04/05/2020 (17:30
TSİ)
Proje web sayfası:
u
• AquaticPollutants 1. Aşama BaşvuruTarihleri Güncellendi
Sucul ortamlarda bulunan kirleticileri konu alan AquaticPol-
lutants ERA-NET Cofund projesi kapsamında 17/02/2020
tarihi
itibariyle açılan uluslararası ortak proje çağrısı başvuru tarihleri;
COVID-19 pandemisi nedeniyle aşağıdaki gibi güncellendi:
1. aşama önerilerinin Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması
için son tarih:
18/05/2020 (17:00 CEST)
1. aşama önerilerinin ulusal başvuru sürecinin
(uidb-pbs.tu-
bitak.gov.tr)
tamamlanması için son tarih:
28/05/2020 (17:30
TSİ)
Proje web sayfası:
• 2521- TÜBİTAK-Filistin (HCIE) Çağrısının Son Başvuru Tarihi
Uzatıldı
Kurumumuz ile Filistin Yenilik ve Mükemmeliyet Kurumu
(Higher Council for Innovation and Excellence-HCIE) arasında,
iki ülkeden akademi ve Türkiye’den ayrıca özel sektörün katıla-
bileceği ortak projelere dair ikili işbirliği çağrısı açılmış, çağrının
son başvuru tarihi 13 Nisan 2020 olarak ilan edilmişti.
Ancak, birçok ülkeyi etkileyen Koronavirüs (COVID-19) salgını
nedeniyle bahsekonu çağrının
1 Haziran 2020
tarihine kadar
uzatılmasına karar verildi.
TÜBİTAK-HCIE Ortak Çağrısı hakkındaki detaylı bilgilere
htt-
ps://ufuk2020.org.tr/sites/default/files/tubitak-hcie_call_for_
porpos...
sayfasından ulaşılabilir.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...32
Powered by FlippingBook