TÜBİTAK Bülten - Sayı 219 - Mart 2020 - page 10

10
Bülten
2020
MART
Yeni tip koronavirüs hastalığı (COVID-19), ilk olarak geçti-
ğimiz yılın Aralık ayında Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkmış
ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi (küresel salgın)
olarak ilan edilmiştir. Bu hastalığa, hayvanlardan insanlara
bulaşabilen zoonotik virüslerden biri olan yeni bir korona-
virüs (SARS-CoV-2) neden olmaktadır. Farklı tipteki korona-
virüsler, daha önce de 2003 yılında Şiddetli Akut Solunum
Yolu Sendromu (SARS) ve 2012 yılında Orta Doğu Solunum
Sendromu (MERS) hastalıklarına neden olmuştur. COVID-19
için henüz etkili bir tedavi yöntemi ve aşı bulunmamaktadır.
Ayrıca, bu hastalığın hızlı tanısının yapılabilmesi de önem
arz etmektedir.
TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (AR-
DEB) tarafından yürütülen çeşitli programlar kapsamında
2013-2019 yılları arasında ilaç ve aşı konusunda 98 proje
desteklendi. Toplam destek bütçesi 2019 sabit fiyatları ile
77.773.715-TL olarak gerçekleşti. Bu projeler kapsamında
21 üniversite, 1 kamu kuruluşu ve 1 özel sektör kuruluşuna
destek sağlandı.
ARDEB 1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek-
leme Programı kapsamında, “Viral, Bakteriyel Patojen ve
Parazitlere Karşı Aşı Geliştirilmesi”, “Bakteriyel ve Paraziter
Patojenlere Karşı Aşı, Adjuvan ve Koruyucu/Tedavi Edici
Antikor Geliştirilmesi” ve “Viral Hastalıklara Karşı Aşılar” isim-
li çağrılara çıkıldı. Toplamda 6 proje 2019 sabit fiyatları ile
16.510.098-TL ile desteklendi. Yine bu kapsamda, gelecek
çağrı planlamasında “Biyoteknolojik ve Biyobenzer İlaçlar”
ve “Yerli Aşı ve İmmünolojik Ürünler” isimli iki çağrı da yer
alıyor.
ARDEB 1004 – Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı
kapsamında çıkılan çağrıda aşı geliştirme ile ilgili başvurular
yer almakta olup, bu proje önerileri değerlendirme aşama-
sındadır.
ARDEB 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri-
ni Destekleme Programı kapsamında viral salgınların hızla
tespitini amaçlayan yeni bir proje önerisi de desteklenerek
yürürlüğe girdi.
TÜBİTAK ARDEB, Viral Hastalıklar
Kapsamındaki Projeleri Destekliyor
T Ü B İ T A K A R D E B , V i r a l H a s t a l ı k l a r K a p s a m ı n d a k i P r o j e l e r i D e s t e k l i y o r
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...32
Powered by FlippingBook