TÜBİTAK Bülten - Sayı 218 - Şubat 2020 - page 38

38
Bülten
2020
SUBAT
A r - G e T i c a r e t M e r k e z i Ç a l ı ş m a l a r ı n a Y e n i Y e r i n d e D e v a m E d i y o r
Ar-Ge Ticaret Merkezi Çalışmalarına Yeni Yerinde Devam Ediyor
Azerbaycan Teknik Üniversitesinin MARTEK Ziyareti
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) TR42/19/ÜRE-
TİM/0020 Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli
Altyapı Mali Destek Programınca desteklenen Ar-Ge Ticaret
Merkezi, çalışmalarına yeni yerinde devam ediyor. Ar-Ge
Ticaret Merkezi, teknoloji odaklı Ar-Ge faaliyet çıktılarının
ticarileşmesi ve ticarileştikten sonra büyümesi süreçlerinde,
girişimcilik ve inovasyon üzerine her türlü desteği profes-
Azerbaycan Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vila-
yet Veliyev ile TSE Genel Sekreter Teknik Yardımcısı İlhami
Aktürk’ün katıldığı heyet Marmara Teknokent’e ziyarette
bulundu. Marmara Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve
yonel bir hizmet anlayışı ile sunabilen, ulusal ve uluslararası
destek ajansları ile koordine çalışabilen, katma değeri yük-
sek hedefler için stratejiler geliştirebilen operasyonel bir ya-
pıdır. Ar-Ge çalışmalarının sonucu olarak ortaya çıkan ürün
ve hizmetlerin pazara ulaşması, yatırım alması, ticarileşmesi
ulusal ve uluslararası pazarlarda firmalarımızın rekabet gü-
cünü artıracak.
Genel Müdür Mehmet Ali Okur’un da hazır bulunduğu top-
lantıda, kurumlar arası işbirliği potansiyelinin değerlendiril-
mesi ve teknoloji transfer merkezleri hakkında fikir alışveri-
şinde bulunuldu.
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40
Powered by FlippingBook