TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 28

28
Bülten
2019
ARALIK
TÜBİTAK MAM Çalışanı Doç. Dr. Hilal Yazıcı Malkoçoğlu 2019 Yılı TÜBA GEBİP Ödülünü Kazandı
TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi Gen Mühendisliği
ve Biyoteknoloji Enstitüsü (GMBE) İmmünogenetik labora-
tuvarında, Ağustos 2016’dan bu yana Uzman Araştırıcı ola-
rak çalışmakta olan Doç. Dr. Hilal Yazıcı Malkoçoğlu, Türkiye
Bilimler Akademisince (TÜBA) bilim insanlarını teşvik, takdir
ve ödüllendirme misyonu kapsamında her yıl verilen TÜBA-
GEBİP Ödülü’nü kazandı. Malkoçoğlu, ödülünü, 30 Aralık
2019 tarihinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde
düzenlenen törende, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan’dan aldı.
Ülkemizde araştırmalarıyla ön plana çıkmış genç bilim in-
sanlarını Akademi’nin şemsiyesi altına almak, kendi araların-
daki ve Akademi üyeleriyle etkileşimlerinden doğacak bir si-
nerjik ortam oluşturmak ve ihtiyaç duydukları akademik ve
malî destek ve teşviki sağlamak amacıyla, 2001 yılında baş-
latılan Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim
İnsanı Ödülleri Programı (TÜBA-GEBİP) Ödülüne layık bu-
lunan Doç. Dr. Hilal Yazıcı Malkoçoğlu, 23 Temmuz 1980’de
Kocaeli`nde doğdu. Yüksek Lisans derecesini İstanbul Tek-
nik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde
2005 yılında tamamladı. University of Washington Malzeme
Mühendisliği ve İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyo-
loji ve Genetik Bölümü ile işbirliği çatısı altında olan dokto-
rasını biyonanoteknoloji alanında biyomalzemelerin peptid
tabanlı yüzey modifikasyonları konusunda 2011yılında ta-
mamladı. Doç. Dr. Hilal Yazıcı, doktora sonrasında ilk olarak
2012-2014 yılları arasında Almanya`da PotsdamÜniversitesi
ve Berlin Teknik Üniversitesi arasında ortaklaşa sürdürülen
ve biyosensörler için peptid temelli yüzey modifikasyonları
üzerine çalıştı. Sonrasında 2014-2015 yılları arasında Nort-
heastern Üniversitesi`nde Kimya Mühendisliği bölümünde,
nanopartikül tabanlı kanser tedavileri, nanotopografik anti-
mikrobiyal implant yüzeyler gibi yine disiplinler arası alan-
larda çalışmalarını sürdürmeye devam etti.
2018 yılında doçentlik unvanını almaya hak kazanan Doç.
Dr. Hilal Yazıcı Malkoçoğlu; kariyeri süresince; moleküler
biyoloji, biyoteknoloji ve biyomühendislik bilimlerinin ara-
kesitinde biyonanoteknoloji alanında uzmanlaştı. Disipliner
arası bakış açısına sahip olan Malkoçoğlu, uluslararası plat-
formda elde ettiği bilgi birikimi ve tecrübesini, ülkemizin
sanayii ve kamu işbirliğinde ilk biyobenzer ilaç projesine
(BIOSIM-I), aktif rolüyle aktarmayı başardı. Bunlara ek olarak,
yürütücüsü olduğu, biyoteknolojik ilaçla fonksiyonelleştiri-
len nanopartiküllerin hedefe yönelik kanser tedavisinde
kullanılması konulu projesi, International Centre For Gene-
tic Engineering and Biotechnology (ICGEB) tarafından des-
teklendi. Bu proje ICGEB tarafından 2018 yılında Türkiye’den
desteklenen tek proje olma özelliğini taşıyor.
Birçok farklı projenin içerisinde de yer alan Doç. Dr. Mal-
koçoğlu’nun bugüne kadarki akademik geçmişi süresince
Prof. Thomas J Webster ile editörlüğünü yaptığı “Biomedical
Nanomaterials: From Design to Implementation” adlı kitabı
bulunuyor. Malkoçoğlu’nun iki kitap bölümü ve etki değeri
(IF) yüksek dergilerde yayınlanan (Scientific Reports (Natu-
re Publishing Group), ACS Nano, ACS Applied Materials and
Interphase, Nanoscale, ActaBiomaterilia) makalelerinin yanı
sıra, çeşitli dergiler ve uluslararası projeler için hakemlikleri
bulunuyor.
T Ü B İ TA K MAM Ç a l ı ş a n ı D o ç . D r. H i l a l Ya z ı c ı Ma l k o ç o ğ l u 2 0 1 9 Yı l ı T Ü B A G E B İ P Ö d ü l ü n ü K a z a n d ı
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...60
Powered by FlippingBook