TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 27

27
12 Nisan 1981 yılında Samsun’da doğan Ayşenur
BÜYÜKGÖZE KAVAS, lisans derecesini 2003 yılında Hacet-
tepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Progra-
mından almıştır. Aynı yıl Orta Doğu Teknik Üniversitesinde
yüksek lisans programına kabul edilmiş ve Öğretim Üyesi
Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında aynı ana bilim da-
lında araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Doktora eğitimi
sırasında Devlet Planlama Teşkilatının yurt dışı araştırma
bursu ile 2009-2010 yılları arasında University of Florida’da
Amerikan Psikologlar Derneğinin (APA) Sürekli Eğitim Di-
rektörü de olan Prof. Dr. Greg NEIMEYER danışmanlığında,
mentorluk konusunda çalışmalarda bulunmuştur. Orta
Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikolo-
jik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalından 2011 yılında
doktora derecesini alan Ayşenur BÜYÜKGÖZE KAVAS, 2011-
2012 yılları arasında ÖYP kapsamında Yüzüncü Yıl Üniversi-
tesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Araştırma Görevlisi Doktor
olarak çalışmıştır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalında 2012 yılında Yar-
dımcı Doçent olarak göreve başlamış, 2016 yılında Doçent
unvanını almıştır.
Temmuz 2018-Temmuz 2019 tarihleri arasında TÜBİTAK
2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Programı kap-
samında University of Florida’da, Prof. Dr. Ryan DUFFY ile
çalışma psikolojisi kuramı üzerine kültürlerarası araştırma-
larda bulunan Ayşenur BÜYÜKGÖZE KAVAS, aynı zamanda
University of Maryland’den Prof. Dr. Karen O’BRIEN ve Purdue
University’den Doç. Dr. Blake ALLAN ile ikili iş birliklerini sür-
dürmektedir. Ayşenur BÜYÜKGÖZE KAVAS, 2012 yılından iti-
baren TÜBİTAK ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde
birçok bilimsel araştırma projesinde; araştırmacı, yürütücü
ve danışman olarak farklı görevlerde bulunmuştur. Türk Psi-
kolojik Danışma ve Rehberlik Derneği tarafından 2018 yılın-
da yayımlanmaya başlayan “Kariyer Psikolojik Danışmanlığı
Dergisi”nin editörlüğünü yürütmekte, aynı zamanda “Jour-
nal of Vocational Behavior” ve “Journal of Career Assess-
ment”gibi prestijli dergilerin editörler kurulunda yer alan ilk
Türk araştırmacı olma özelliğini taşımaktadır. Ayşenur BÜ-
YÜKGÖZE KAVAS’ın yayın sayısı 8 olup h-indeksi 6’dır (Web
of Science - Mart 2019).
Doç. Dr. Ayşenur BÜYÜKGÖZE KAVAS, araştırma alanın-
daki nitelikli çalışmalarından dolayı 2011 yılında Türk Psi-
kolojik Danışma ve Rehberlik Derneği tarafından “Başarılı
Genç Araştırmacı Ödülü”ne, 2013 yılında İtalya’da European
Society for Vocational Designing and Career Counseling
(ESVDC) tarafından kariyer psikolojik danışmanlığı alanında
“The Most Promising Young Researcher in The Field” ödülü-
ne layık görülmüştür. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Derneği ve APA Division 17-Society for Vocational Psychology
üyesi olan Ayşenur BÜYÜKGÖZE KAVAS, hâlen Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık programında kariyer psikolojik danışmanlığı
alanında; çalışma psikolojisi kuramı, çalışma iradesi, saygın
iş, eksik istihdam, kariyer uyumu ve kariyer hedefleri konu-
larında çalışmalarını sürdürmektedir.
Ayşenur BÜYÜKGÖZE KAVAS evli ve iki çocuk annesidir.
TEŞVİK ÖDÜLÜ
Sosyal Bilimler
Doç. Dr. Ayşenur BÜYÜKGÖZE KAVAS
Alanı:
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
“Kariyer psikolojik danışmanlığı alanında çalışma psikolojisi kuramı çerçevesinde kariyer uyumu, çalışma iradesi ve sosyal bilişsel kariyer kuramı
çerçevesinde kariyer karar verme öz-yeterliği ve kariyer kararsızlığı konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik
Ödülü verilmiştir.
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...60
Powered by FlippingBook