TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 26

26
Bülten
1978 yılında İzmir’de doğan F. Nükhet HARMANCIOĞLU
GÜR, lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mi-
marlık Fakültesi Şehir Bölge Planlama Bölümünden, İşlet-
me Yüksek Lisans (MBA) derecesini Boğaziçi Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden almıştır. Michigan
Eyalet Üniversitesinde Pazarlama ve Tedarik Zinciri Yöne-
timi Bölümünde Pazarlama ve Uluslararası İşletme üzerine
doktora çalışmalarını 2006 yılında tamamlamıştır. Stratejik
pazarlama yönetimi, yeni ürün geliştirme ve uluslararası iş-
letme alanlarında, hem niteliksel hem niceliksel araştırma
metotları kullanarak araştırmalar yapmaktadır. Başlıca uz-
manlık alanları, pazarlama performans metrikleri, pazarla-
ma kararlarının finansal sonuçları, inovasyon süreci ve ürün
geliştirmek için kurulan ortaklıklar gibi dış kaynaklardan
faydalanmanın sonuçlarıdır. Araştırma yaklaşımının temel
özellikleri, pazarlama ve yönetim modelleri geliştirmek, çe-
şitli veri kullanımı (literatürdeki niceliksel bulgular, birincil
ve ikincil veri) ve çok çeşitli niteliksel ve niceliksel metotlarla
(kontent analizi, meta-analizi, yapısal denklem modelleri ve
sistem dinamikleri modellemesi) analiz yapmaktır. Şimdiye
kadar, otuzdan fazla makalesi Journal of Academy of
Marketing Science, International Journal of Research in
Marketing, Journal of International Business Studies, and
Journal of Product and Innovation Management gibi önde
giden dergilerde ve belli başlı konferanslarda yayımlan-
mıştır. F. Nükhet HARMANCIOĞLU GÜR’ün yayın sayısı 15
olup h-indeksi 11’dir (Web of Science - Mart 2019).
F. Nükhet HARMANCIOĞLU GÜR, 2007-2008 yılları arası
Yardımcı Doçent Doktor Öğretim Üyesi olarak Bilkent Üni-
versitesinde ve 2006-2007 yılları arasında Suffolk Üniversi-
tesinde (Boston, MA) çalışmıştır. 2008 kış dönemi süresince
de Los Angeles’taki Güney Kaliforniya Üniversitesi Marshall
İşletme Okulunda ve 2014 kış döneminde de Kaliforniya
Üniversitesi-Berkeley’de Ziyaretçi Öğretim Üyesi pozisyo-
nunda görev yapmıştır. Hâlen Koç Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesinde Pazarlama dalında Doçent Dok-
tor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır
Doç. Dr. Ferdane Nükhet HARMANCIOĞLU GÜR, araştır-
ma projeleri için TÜBİTAK 7. Çerçeve Programı kapsamın-
daki Marie Curie Avrupa’ya Geri Dönüş Programı (Marie
Curie Program International Reintegration Grant), Product
Development and Management Association, International
Commerce Institute (Belgium)-Unilever and Institute for the
Study of Business Markets gibi enstitülerden proje desteği
elde etmiştir. “Pazarda Etkili ve Verimli Teknolojik İnovasyon:
Bir Tez Teklifi” başlıklı tezi, 2005 yılında Ürün Geliştirme ve
Yönetimi Odası (Product Development and Management
Association, PDMA) tarafından düzenlenen PDMA Tez Tek-
lifi Yarışmasında birinci gelmiş, Pazarlama Bilimi Akademisi
(Academy of Management Science, AMS) Jane Fenyo En İyi
Öğrenci Araştırması Ödülünü kazanmıştır. 2007 senesinde
Öğretim Üyesi olarak görev yaptığı Bilkent Üniversitesinde
pazarlama yazınına katkıları sayesinde Prof. Dr. Orhan Kara-
cadağ Genç Fakülte Bilimsel Başarı Ödülünü almıştır.
TEŞVİK ÖDÜLÜ
Sosyal Bilimler
Doç. Dr. Ferdane Nükhet HARMANCIOĞLU GÜR
Alanı:
Pazarlama
“Stratejik pazarlama ve inovasyon yönetimi alanlarında rekabet iş birliği dualitesinin pazarlama ve inovasyona etkisi ve finansal sonuçları
konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...60
Powered by FlippingBook